Nyhetsarkiv

Seminarium: Klimatförändringarnas påverkan på kulturlandskapet

Klimatförändringarnas påverkan på kulturlandskapet - hur arbetar vi tillsammans kring klimat och markanvändning? Det är temat för ett seminarium den 21-22 mars i Östersund. Här behandlas grön infrastruktur, kulturlandskap, ekosystemtjänster, risk- och sårbarhetsarbete och samiskt kulturarv i ett förändrat klimat. Seminariet är ett samarrangemang mellan sex myndigheter.

Publicerad:

Varmare klimat kan ge Europa denguefeber

Stora delar av Europa kan drabbas av den fruktade sjukdomen denguefeber, visar en avhandling vid Umeå universitet. För att smittan ska kunna spridas krävs en kombination av virus, rätt sorts myggor, rätt årstid samt rätt temperatur och regnförhållanden. Det är en kombination av förutsättningar som förändras med klimatet.

Publicerad:

Ny utgåva av vägledning ska ge säkrare markanvändning och planering

En ny utgåva av vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion finns nu ute. Den har kompletterats med nya underlag om markens stabilitet och översvämningskartor. Vägledningen har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner.

Publicerad:

Så kan havet stiga i dagens och framtidens klimat

Havsnivåhöjningen kommer framför allt att påverka kustområden i de södra delarna av landet, där landhöjningen är liten. Redan idag kan havet också tillfälligt stiga hastigt i samband med stormar. Nya resultaten från SMHI beskriver medelvattenstånd och höga nivåer längs svenska kusten i dagens klimat och fram till sekelskiftet.

Publicerad:

Fortsatt fria geodatastandarder

Standardisering av geodata är avgörande för att kunna arbeta effektivt och med gemensamma underlag inom exempelvis samhällsbyggnad och klimatanpassning. Nu förlänger Lantmäteriet och Swedish Standards Institute sitt avtal med tre år för att fortsätta skapa tillgänglighet till geodatastandarder.

Publicerad:

New York översvämningssäkras

New York ska översvämningssäkras fem år efter orkanen Sandy. På nedre Manhattan påbörjas i år den första deletappen av The big U, som ska byggas i flera etapper och skydda 13 kilometer utsatt kustlinje. Projektet ska inte bara skydda mot översvämningar, utan ge mer parkyta och skapa platser för människor att mötas, skriver Arkitekten.

Publicerad:

Ny metod för hur ekosystemtjänster kan värderas

Under de senaste decennierna har grönskan minskat i våra städer till följd av förtätning, trots grönskans betydelse för hälsa och miljö. En grupp forskare har därför, tillsammans med tjänstemän och praktiker, tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster från stadens grönområden kan bedömas och värderas.

Publicerad:

Ny portal om grundvattennivåer

SGU tar ett samlat grepp om informationen kring grundvattennivåer genom en ny portal som ger en mer överskådlig bild av det aktuella grundvattenläget och visar hur det framtida klimatet påverkar grundvattnet.

Publicerad:

25 områden med betydande översvämningsrisk har identifierats

MSB har under 2017 genomfört en översyn av områden med betydande översvämningsrisk i Sverige. Till skillnad från den första identifieringen av områden ingår nu havskusten i analysen vilket har lett till att flertalet nya områden har tillkommit. Totalt har 25 områden identifierats.

Publicerad:

Kallare platser i skogen kan ge överlevnad för växter

Global uppvärmning hotar växter anpassade till svalare temperaturer. Ett internationellt team med forskare har tagit reda på var lokalt kallare platser i skogen finns, där dessa växter kanske kan överleva. Resultaten kan bidra till att förstå klimatförändringarnas effekter på skogens biologiska mångfald, och vad förändrat skogsbruk kan göra för att skydda den.

Publicerad:

År

Månad