Nyhetsarkiv

Regeringens anslag för klimatanpassning 2018

Regeringens ramanslag för klimatanpassning uppgår till 214 miljoner för år 2018. De myndigheter som tilldelas medel är Lantmäteriet, Statens geotekniska institut, MSB, SMHI och Länsstyrelsen i Örebro län. SMHI kommer även nästa år dela ut medel för handlingsplaner och verktyg. Utlysning för detta publiceras i januari. Ramanslaget, 1:10, finns publicerat i SMHIs regleringsbrev.

Publicerad:

Fartygskonstruktion ska hindra översvämning

Uddevalla kommun ska testa en lösning för att skydda mot översvämningar i samband med höga havsnivåer. I en virtuell miljö kommer man att prova om en fartygskonstruktion kan användas som ”dammlucka”. Fartyget är tänkt att användas för andra ändamål när det inte tjänstgör som fördämning.

Publicerad:

Nya lösningar för säkrare dricksvattenförsörjning

Klimatförändringar och växande städer är stora utmaningar för vår dricksvattenförsörjning. Ett nystartat Vinnovaprojekt som leds av IVL samlar vattenverk, teknikleverantörer, IT-bolag och forskningsaktörer för att utveckla nya digitala lösningar för dricksvattensektorn. Målet är att skapa säkrare och mer förutsägbara vattenverk.

Publicerad:

Olika lösningar för att skydda kusten

Sandstränderna i södra Sverige är effektiva skydd mot översvämningar, men riskerar att erodera bort i takt med att vattennivån höjs. Vissa forskare vill fodra stränderna med mer sand, eller att plantera växter som binder fast stranden. Ett helt annat alternativ är att planera för reträtt, att infrastrukturen måste backa och låta havet ta plats. I ett inslag i SR diskuteras hur kusten skyddas när havet stiger.

Publicerad:

Regeringen utökar utredning för dagvattenhantering

Den pågående regeringsutredningen om hållbara vattentjänster utökas. Utredaren får dessutom i uppdrag att se vilka möjligheter som finns enligt nuvarande regler att vidta åtgärder för anpassning av dagvattenhanteringen till ett förändrat klimat,  samt att föreslå hur va-taxan kan användas för att finansiera sådana anpassningsåtgärder.

Publicerad:

Många nya träd i Malmö för biologisk mångfald

För att öka den biologiska mångfalden bland stadsträd har gatukontoret i Malmö kommit en bit på väg. Fortfarande är dock tyngdpunkten på ett fåtal arter och för stor andel träd som inte lämpar sig för varma och torra stadsmiljöer. Nu satsar ansvariga på nya träd som pagegojbuske, pagodträd och ginkgo.

Publicerad:

Nya medel för åtgärder mot skred och ras i Göta älvdalen

Statens geotekniska institut, SGI, får 62 miljoner kronor i ökade anslag 2018 för att inrätta en delegation för Göta älv och vidta åtgärder som minskar skred- och rasriskerna i älvdalen. 

Publicerad:

Halmstad skyddar sig mot havet

I Halmstad finns nu en platå som ska skydda mot stigande havsnivåer. Platån fungerar som lagerplats för nya bilar som skeppas in. SVT rapporterar om att allt fler kommuner och landsting arbetar med att anpassa sig till klimatförändringar.

Publicerad:

Rapport om mer kunskap för hotade kustharren

I Bottniska viken finns unika bestånd av fiskarten harr som anpassat sig till det bräckta vattnet i Östersjön. Men bestånden bedöms i dag som akut hotade och klimatförändringen kan vara en av de bidragande orsakerna. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu en ny rapport om harren med ett antal förslag på hur kunskapen om hur harren i svenska vatten kan öka.

Publicerad:

Sundsvall rustar sig för översvämningar

Havet stiger och risken för kraftiga regn förväntas öka i framtiden. I Sundsvall har ett prognos- och övervakningssystem för flöden minskat översvämningsrisken. Projektet beskrivs nu som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad:

År

Månad