Vad är klimatanpassning?

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.

Klimatanpassning är inte detsamma som åtgärder för att minska klimatförändringar, genom framförallt utsläppsminskningar.

För att hejda klimatförändringarna måste utsläppen minskas kraftigt. Ju tidigare detta sker desto mindre blir klimatförändringen. Även om dessa nödvändiga utsläppsminskningar kommer till stånd kan vi inte helt förhindra klimatförändringar. Anpassning till den klimatförändring som inte längre kan undvikas är ett nödvändigt komplement till arbetet med minskade utsläpp.

Anpassning till direkta och indirekta effekter

Konsekvenserna av klimatförändringar för ett samhälle beror dels på de direkta klimateffekterna, dels på hur omvärlden drabbas. På bägge punkter är förmågan att anpassa sig till en förändring och förmågan att skydda sig mot negativa effekter viktiga.

Utbildningsmaterial

Webbutbildning

Boverket har tagit fram en webbutbildning hur man kan hantera nuvarande och framtida klimatrelaterade risker i samhällsplaneringen och därigenom minska samhällets sårbarhet.
Boverket - Klimatanpassning i planeringen

Studiematerial

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utvecklat skolmaterial för barn och ungdomar från förskolenivå och ända upp till gymnasiet. Här hittar du elevmaterial, lärarhandledning, fakta och länktips, där en del handlar om naturolyckor och klimatanpassning.
MSBs skolmaterial

SGI har tagit fram en skolbok om geoteknik. De geotekniska riskerna för naturolyckor förväntas öka på grund av klimatförändringarna.
SGIs skolbok om geoteknik

SGU har utvecklat en digital skolsatsning om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering.
SGUs digitala skolsatsning "Geologisk"

Film

Kortfilmer om klimat och klimatanpassning

Filmen "Klimatanpassning i Sverige" (SMHI) visar exempel på arbete med klimatanpassning i Sverige.

Filmen "Urban Water Vision" (SMHI) förklarar nödvändigheten av nedskalning av klimatmodellers resultat för att kunna göra anpassningar för framtida intensiva nederbördstillfällen i städer.

Skogsstyrelsens filmer handlar om klimatförändringarna och skogsbruket, ökade risker för skador samt anpassningar för mindre skador.

Filmen "Stigande hav" (SMHI) belyser vilka processer som är inblandade vid förändringar i havsnivån, hur detta påverkar svenska kuster i olika stor grad samt vilka effekter det kan få på samhället.

Spel

MINECRAFT är ett spel med stora möjligheter att belysa olika aspekter av klimatanpassning. Med hjälp av SGUs mod "BetterGeo" kan man samtidigt öka förståelsen och intresset för geologi och geologins betydelse för samhället. Denna modifikation innehåller förrutom jordarter även fossil och achievements.
SGUs MINECRAFT modifikation "BetterGeo"