Varför klimatanpassning?

Temperaturen på jorden stiger - det pågår en global uppvärmning, som med stor sannolikhet beror på människans utsläpp av växthusgaser. Denna utveckling har pågått i flera decennier och kan inte förklaras med enbart naturliga faktorer.

Det innebär att vi måste anpassa oss till både nutidens och framtidens klimat. Även om vi idag radikalt minskar våra utsläpp av växthusgaser kommer det att dröja innan uppvärmningen stannar av. Det är därför nödvändigt att vi anpassar oss till ett framtida klimat, med högre temperatur och mer intensiv nederbörd jämfört med idag. Vi måste också räkna med förändringar av riskerna för extremt väder. Anpassningen till ett förändrat klimat bör ske parallellt med arbetet för minskade utsläpp.

Det svenska samhällets sårbarhet för en klimatförändring beror främst på hur mycket klimatet förändras och hur snabbt det sker, men också på hur väl förberett samhället är för att möta förändringen. Klimatförändringen berör samhällets alla sektorer. Speciellt påverkas sektorer där det fattas beslut som har långsiktiga konsekvenser, såsom inom den fysiska planeringen och utbyggnaden av samhällets infrastruktur.

Det finns en uppenbar risk att vi bygger fast oss i förhållanden som är svåra att rätta till om vi inte redan nu tar hänsyn till att de fysiska förutsättningarna förändras. Genom medveten planering och samhällsbyggnad samt förebyggande åtgärder kan samhällets sårbarhet minskas.

Beslut under osäkra förutsättningar

En uppenbar svårighet är att vi inte vet exakt hur framtidens klimat kommer att se ut. Alla extrema vädersituationer, idag eller i framtiden, kan dessutom inte relateras till klimatförändringarna. Eftersom klimatförändringarna varierar över landet kan samma förändringar få positiva konsekvenser i vissa delar av landet samtidigt som konsekvenserna kan vara negativa i andra delar.

De scenarier för framtidens klimat som räknas fram innehåller stora osäkerheter och förändras efterhand som forskningen framskrider. Klimatanpassning kommer därför till stor del att handla om att fatta långtgående beslut under osäkra förutsättningar.

En rad åtgärder planeras eller är under genomförande för att minska den klimatrelaterade sårbarheten under nuvarande klimatförhållanden.

Anpassning till ett framtida varmare klimat är än så länge mer i sin linda och kräver ytterligare åtgärder. Det är alltså viktigt att beakta både anpassningsbehovet till nutidens klimat, som vi vet med säkerhet föreligger, och de befarade ökade risker som den förväntade framtida klimatförändringen medför. Det finns också verksamheter som kan ha direkt nytta av ett förändrat klimat.

Samtidigt finns det ganska entydiga forskningsresultat för Sverige, som visar att vi går mot mildare och blötare vintrar, att snötäcket minskar och glaciärerna krymper, att havsnivån stiger, att flödena i vattendragen förändras, att växtsäsongen blir längre och att ekosystemen ändras på grund av klimatförändringen.