Boverket

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i. 

Hur planering och byggande kan anpassas för att förebygga negativa effekter av klimatförändringar

Boverket fick 2008 i uppdrag av regeringen att efter samråd med länsstyrelserna, SGI, SMHI och Statens räddningsverk (nuvarande MSB) utveckla metoder för och redovisa exempel på hur planering och byggande kan anpassas för att förebygga, undvika och minimera negativa effekter av klimatförändringar som till exempel översvämningar, ras, skred och erosion. Regeringsuppdraget hittas i Regleringsbrev avseende Boverket och redovisades 2009 i rapporten "Bygg för morgondagens klimat" (pdf).

2010 fick Boverket ett påföljande uppdrag som bestod i att utveckla praktiska metoder för planeringen och ge exempel på hur bland annat kommunaltekniska anläggningar kan minska negativa konsekvenser av klimatförändringar. Det resulterade i rapporten ”Klimatanpassning i planering och byggande” (pdf).

Ytterligare en publikation 2009 - ”Bygg klimatsäkert – anpassning av planering och byggande”: Planering och byggande kan anpassas för att minska klimatförändringarnas negativa effekter, som till exempel översvämningar, ras, skred och erosion. Boverket har analyserat hur plan- och bygglagstiftningen, PBL, kan användas i arbetet.

Inspirera stadsplanering i olika städer

Boverket har deltagit i nordiskt plansamarbete för inspiration om stadsplanering i olika länder. Medverkande: Nordregio, Boverket, Miljöministeriet Danmark, Planstyrelsen Island, Miljøverndepartementet Norge, Miljöministeriet Finland. Resultatet hittas i rapporten "Framtidens Nordiska Stad".

Klimatanpassning av befintlig byggd miljö och tätorter

Projektet Mångfunktionella ytor – klimatanpassning av befintlig byggd miljö och tätorter genom grönstruktur resulterade i slutrapporten "Mångfunktionella ytor - Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur". Syftet med slutrapporten är att öka medvetenheten och kunskapen kring värdet att inte hårdgöra mark och vidga synen på grönstrukturen, grönytorna, mellanrummen och friytorna i stad och tätort. Målet är att visa på den fysiska planeringens roll att integrera grön- och blåstrukturen i klimatanpassning av städer för att kunna skörda vinster av samordnade insatser.

På samma tema har Boverket publicerat rapporten "Låt staden grönska - klimatanpassning genom grönstruktur" (Boverket, 2010).

I Boverkets regeringsuppdrag att ta fram en vision för Sverige 2025 har klimatförändringarna identifierats som en ofrånkomlig trend och klimatanpassning måste beaktas vid samhällsplanering och utveckling för att vi ska nå miljökvalitetsmålet God Bebyggd Miljö.

Vision för Sverige 2025 (Boverket, 2012).

Vision för Sverige 2025 (pdf).

Strategi för miljömålet God Bebyggd miljö

Boverket hade under 2014 ett regeringsuppdrag att ta fram ett "förslag till strategi för miljömålet God Bebyggd miljö", 2014:32 (pdf).

Plattformen för hållbara städer

Detta är ett Myndighetsgemensamt regeringsuppdrag från 2014 till Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen bygger vidare på den särskilda satsning regeringen hade mellan 2008 och 2012 att främja en hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden genom delegationen för Hållbara städer.

PBL-kunskapsbanken

Boverket driver även webbaserade PBL Kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen.

Dagvatten i detaljplan

Sommaren 2015 publicerades en ny vägledning på PBL Kunskapsbanken, Dagvatten i detaljplan, under Temadelar detaljplan. Där kan man bland annat få vägledning om hur man kan och bör hantera dagvatten i den fysiska planeringen, om vilka olika lagar som reglerar frågor om dagvatten och vem som ansvarar för dagvattnet i olika situationer. 
Dagvatten i detaljplan (Boverket)

Ny rapport om hållbar fysisk samhällsplanering

I rapporten ”Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering” 2015, under kapitel ”En funktionell grönstruktur” finns det kort om vikten att låta grön- och blåstrukturen utformas så att samhället kan möta det förändrade klimatet.