Energimyndigheten

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i. 

Risk- och sårbarhetsanalys för energisektorn

Energimyndigheten har tagit fram en övergripande risk- och sårbarbarhetsanalys för energisektorn år 2015. 

Risker och sårbarheter (Energimyndigheten).

Analys av energisektorns sårbarhet för framtida extrema väderhändelser

Energimyndigheten fick 2008 i uppdrag av regeringen att i samråd med Svenska Kraftnät färdigställa en analys av energisektorns sårbarhet för framtida extrema väderhändelser som stormar, översvämningar, ras och skred. I uppdraget ingick även att föreslå åtgärder att vidta på statlig, kommunal och privat nivå.

Regeringsuppdraget hittas i Regleringsbrev avseende Energimyndigheten.

Delrapportering av uppdraget återfinns i rapporten ”Energisystemets sårbarhet inför effekterna av ett förändrat klimat” (ER 2008:20).

Uppdraget slutredovisas i rapporten ”Extrema väderhändelser och klimatförändringarnas effekter på energisystemet" (pdf) (ER 2009:33).