Folkhälsomyndigheten

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat

Smittskyddsinstitutet (numer en del av Folkhälsomyndigheten), Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fått i uppdrag av regeringen att följa och analysera utvecklingen hos såväl nya som kända smittsamma sjukdomar till följd av klimatförändringar, och vid behov föreslå åtgärder för att upprätthålla en god beredskap avseende smittskydd samt andra motåtgärder. Uppdraget redovisades till regeringen den 1 april 2011: Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat.

Klimatförändringar och folkhälsa 

Statens Folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten) har haft ett uppdrag att studera klimatförändringar och folkhälsa på nationell, regional och lokal nivå. Ambitionen var att ge en allmän bakgrund till klimatförändringens hälsoeffekter med syfte att öka medvetenheten samt kunskapen kring dessa frågor. Resultatet presenteras i rapporten "Klimatförändringar och folkhälsa".

Nationella riktlinjer vid värmeböljor

Under 2015 initieras ett projekt, med finansiering från MSB, kring nationella riktlinjer vid värmeböljor med målgrupen enskilda kommuner och landsting. Projektet syftar till att stärka förmågan att hantera negativa effekter av värmeböljor: Beredskap vid värmebölja.