Havs- och vattenmyndigheten

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Samverkan inom havs- och vattenmiljöfrågor

Havs- och vattenmyndigheten har det sammankallande ansvaret för en myndighetsgemensam samverkansgrupp för havs- och vattenmiljöfrågor (SamHav). Denna bildades av regeringen 2006 och består av 21 myndigheter för att förbättra samordningen mellan myndigheter med ansvar för havsmiljön. 

Havsplanering

Enligt EU:s direktiv behöver havsplaneringsprocessen dels ta hänsyn till långsiktiga förändringar till följd av klimatförändringen. Samtidigt ska medlemsstaterna genom sin havsplanering också sträva efter att bidra till skydd och förbättring av miljön, inklusive motståndskraft mot effekterna av klimatförändringar. 

Uppdateringen av kunskapsläget – hav, vatten och fisk

HaV publicerade en egen bilaga till SMHIs utredning ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat" som ger en bra översikt över klimateffekter på Sveriges fiskfauna och dess möjliga konsekvenser. Rapporten innehåller även ett underlag kring ”vattenförsörjning och avloppsystem” samt en text om ”tvärgående frågor” av relevans för klimatanpassning. 

Rapport om ekosystemtjänster från svenska hav

Luft- och klimatreglering lyfts fram som en av havets viktiga ekosystemtjänster i HaV:s rapport 2015:12: ”Ekosystemtjänster från svenska hav – Status och påverkansfaktorer” (pdf). Ekosystemtjänster kan även påverkas av klimatförändringen. 

Vägledning för kommunal VA-planering

HaV publicerade tillsammans med Naturvårdsverket "Vägledningen för kommunal VA-planering - för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus" (pdf), i januari 2014. Här finns klimatanpassning med som ett perspektiv. I rapporten anges bland annat att VA-planeringen ska ske med hänsyn till klimatförändringarna och att dagvattenstrategier ska vara en del av VA-planeringen.

Samarbete kring yt- och grundvatten

Ett nationellt samarbete sker mellan vattenmyndigheternas kanslier och med Havs - och vattenmyndigheten i frågor som rör ytvatten, samt med Sveriges geologiska undersökning avseende grundvatten, för att säkerställa att samtliga intressenter arbetar mot samma mål.

Nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder

Jordbruksverket och Havs-och vattenmyndigheten samarbetar under 2014 och våren 2015 i ett dialogprojekt med syfte att ta fram en nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket.

Analysera genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar

Tillsammans med Energimyndigheten och Naturvårdsverket fick dåvarande Fiskeriverket (Nuvarande HaV)  i uppgift att analysera genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar. Slutrapporten innehåller analys av utsättningar av fisk i olika sammanhang och förslag på åtgärder och genomförande av dessa samt förslag på undersökningar. Klimataspekterna finns med i den nationella åtgärdsplanen för ål. Analysen redovisades 2007 i rapporten "Genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar" (pdf).