Jordbruksverket

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Klimatförändringarnas påverkan på jordbruket i Sverige

Jordbruksverket sammanställde 2007 en rapport om hur det svenska jordbruket kommer att påverkas av det förändrade klimatet. Syftet med undersökningen beskrivs som ett försök att göra en första lista över olika faktorer som kan tänkas komma att påverka den anpassning till klimatförändringarna som jordbruket kommer att behöva göra. Sammanställningen hittas i rapporten "En meter i timmen - klimatförändringarnas påverkan på jordbruket i Sverige" (pdf).

Analysera behovet av översyn av djurskyddsregler och rekommendationer

Jordbruksverket fick 2009 i uppdrag av regeringen att analysera behovet av översyn av djurskyddsregler och rekommendationer. Denna analys har gjorts avseende utformning och funktion av stallar samt fållor och värmeskydd för utedrift, med hänsyn till ökad värmestress som en följd av framtida klimatförändringar. Regeringsuppdraget hittas i Regleringsbrev avseende Jordbruksverket och redovisas i Jordbruksverkets årsrapport 2009 (pdf).

Framställa ett kunskapsunderlag för att förebygga och hantera ökade problem som kan uppstå i ett förändrat klimat

Jordbruksverket fick 2009 i uppdrag av regeringen att framställa ett praktiskt inriktat och fördjupat kunskapsunderlag för att förebygga och hantera ökade problem med ogräs, växtsjukdomar och skadegörare som kan uppkomma vid ett förändrat klimat. Uppdraget hittas i Regleringsbrev avseende Jordbruksverket och redovisdes 2012 i slutrapporten "Vässa växtskyddet för framtidens klimat - Hur vi förebygger och hanterar ökade problem i ett förändrat klimat" (pdf).

Informationsserie

Jordbruksverket har tagit fram en informationsserie som beskriver klimatförändringarnas effekter på jordbruket och kunskapsutveckling för odlingslandskapets aktörer. Informationsserien tar upp: Täckdikningen, bevattningsanläggningen, dikningsföretaget, invallningen och praktisk juridik på dessa områden. 

Klimatförändringarna och juridiken (pdf)

Klimatförändringarna och dikningsföretaget (pdf)

Klimatförändringarna och täckdikningen

Klimatförändringarna och invallningen

Klimatförändringarna och bevattningen

Klimatförändringarnas effekter och kunskapsutveckling för odlingslandskapets aktörer

Jordbruksverket sammanställde 2010 en rapport med syfte att studera Klimatförändringars effekt på den biologiska mångfalden i odlingslandskapets gräsmarker (pdf).

Vattenanläggningar i odlingslandskapet

Jordbruksverkets vattenenhet fick i regleringsbrevet 2009 i uppdrag att utföra en förstudie som översiktligt beskrev konsekvenserna för jordbrukets vattenanläggningar, inklusive bevattning, dikningsföretag, invallning, täckdikning och juridik. Uppdraget redovisas i rapporten ”Konsekvenser för jordbrukets vattenanläggningar i ett förändrat klimat. Förstudie” (pdf) (Rapport 2010:27).

Förstudien ledde till att Jordbruksverket i regleringsbrevet 2011 fick i uppdrag att göra en djupare studie och att utreda ett antal frågeställningar kring vattenanläggningar i odlingslandskapet – diken, täckdiken och invallningar. Jordbruksverket ska tillsammans med berörda myndigheter och organisationer studera olika aspekter, både av hydroteknisk- och vattenrättslig karaktär för vattenanläggningar i jordbruket och föreslå kostnadseffektiva åtgärder. I uppdraget ingår att göra en undersökning av juridiska aspekter på markavvattning i ett förändrat klimat och åtgärder för invallade områden. Regeringeuppdraget hittas i Regleringsbrev avseende Jordbruksverket 2011. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2012. Jordbruksverket (2013b). "Jordbrukets markavvattningsanläggningar i ett nytt klimat". Rapport 2013:14.

Jordbruksverket och Havs- och Vattenmyndigheten samarbetade under 2014 i ett dialogprojekt med syfte att ta fram en nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket. Jordbruksverket har även initierat arbete med att skapa ett kunskapscentrum för ”jordbrukets vattenhushållning” (arbetsnamn) som ska kartlägga, samla in (nationellt och internationellt), förmedla och visa på behov av kunskapsutveckling och åtgärder för att klimatanpassa jordbrukets vattenhushållning.

Rapporter kring konsekvenser av väderrelaterade störningar

Under hösten 2015 har Jordbruksverket tagit fram rapporter som beskriver konsekvenser av väderrelaterade störningar, framför allt översvämningar, för växthus, landbaserade fiskodlingar, växtodling samt djurhållning.