Länsstyrelser

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Länsstyrelserna fick i regleringsbrevet för 2013 i uppdrag att sammanställa, redovisa och göra jämförelser av det klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå, samt att efter samråd med berörda aktörer utarbeta regionala handlingsplaner för Klimatanpassning till vägledning för det lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Uppdraget slutrapporterades den 30 juni 2014.

Det hittilsvarande klimatanpassningsarbetet i länen har till stor del fokuserat på aktiviteter som syftar till kunskapsuppbyggnad hos lokala aktörer samt att förse kommuner med planeringsunderlag, vägledning och rådgivning. Samtliga länsstyrelser har i samband med detta publicerat och kommunicerat ett stort antal kunskapssammanställningar om risker och konsekvenser av ett förändrat klimat, samt verktyg och åtgärder i klimatanpassningen.  

Ytterligare en uppgift i Länsstyrelsernas hittilsvarande arbete har varit att etablera en dialog och samverkan mellan relevanta aktörer kring frågor som rör klimatanpassning i länen. En stor del av länsstyrelsernas insatser har riktats mot kommunala tjänstemän som arbetar med fysisk planering eller med krisberedskap. Man har emellertid även vänt sig till politiker, näringslivsrepresentanter och intresseorganisationer.