Lantmäteriet

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Höjddatabas

Lantmäteriet fick 2009 i uppdrag av regeringen att inleda uppbyggnaden av en ny, förtätad höjdmodell. Regeringsuppdraget hittas i Regleringsbrev avseende Lantmäteriet. Den nationella höjdmodellen tas fram genom att Lantmäteriet laserscannar hela landet från flygplan. Hösten 2015 återstår delar av fjällvärlden att skanna. Produktionsstatus och aktuell information i form av nyhetsbrev hittas på Lantmäteriets hemsida.

Höjddatabas

Kopplat till den nationella höjdmodellen har flera nya tjänster släppts under 2015. Dessa innefattar: en ny visualiseringstjänst för att se terrängens former med Höjdmodell VisningHöjd Direkt som är en geodatatjänst för direktåtkomst för frågor och svar om höjd för en enskild punkt eller för flera brytpunkter som ingår i en geometri, samt Höjdmodell Nedladdning vilket är en geodatatjänst för nedladdning av höjddata via ett maskingränssnitt. 

Nätverksbildad redovisning av landets hydrografi

Lantmäteriet bedriver i samverkan med SMHI ett projekt för att skapa en nätverksbildad redovisning av landets hydrografi, det vill säga kopplingar mellan sjöar, vattendrag och dess flöden, i skala 1:10 000. Arbetet utförs avrinningsområdesvis och planen är att de första produkterna ska kunna levereras under 2016. Målsättningen är att databasen ska vara fullständig år 2017. Hydrografi i nätverk kommer starkt att bidra till att analys- och planeringsmöjligheterna ökar i många typer av tillämpningar, bland annat inom miljösektorn och i klimatanpassningsarbetet.

Öppna geodata

Lantmäteriet arbetar aktivt för att i större utsträckning göra kartor och geografisk information tillgängliga som öppna data. Den 1 juli 2015 släpptes den digitala översiktskartan och en förenklad höjdmodell med 50 meters upplösning. De data som öppnas blir fritt tillgängliga och fria att använda. Lantmäteriets målsättning är att släppa all kartinformation och geografisk information, till exempel flygbilder och mer höjddata. Kartor och geografisk information som Lantmäteriet tillhandahåller som öppna data går att hämta på Lantmäteriets hemsida.

Historiska ortofoton

Lantmäteriet har flygfotograferat Sverige sedan 1930-talet. Historiska flygbilder och ortofoton kan bland annat användas till förändringsanalyser av vårt landskap eller för lokalisering av gamla deponier av miljöfarligt gods runt industrier och andra potentiella och numera osynliga miljörisker. Nu digitaliseras de högupplösta flygbildsnegativen och blir till skalriktiga ortofoton. Målsättningen är att skapa ett rikstäckande lager av historiska ortofoton för olika referensår, till exempel 1960. Begreppet referensår avser här ett årtal plus minus cirka 5 år. Drygt 60 % av Sverige är idag täckt med ortofoton från 1960-tagret. Mer information finns på Lantmäteriets hemsida.