Livsmedelsverket

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Kunskapsstöd till samhällsaktörer

Livsmedelsverket har sedan 2006 stöttat länsstyrelsernas/regionernas arbete med krisberedskapsarbetet inom dricksvattenområdet, där översvämningsproblematik och risk-och sårbarhetsanalys ofta varit i fokus. Regionsvis har också temadagar för säkert dricksvatten genomförts under hela 2000-talet fram till 2010. Temadagarna har handlat om risker (bland annat torka och översvämningar), förebyggande åtgärder och krishantering. Under 2001-2008 besökte Livsmedelsverket med konsultstöd 265 kommuner för att föreläsa om risker och sårbarheter generellt och titta på kommunens sårbarheter och risker specifikt, inklusive klimatproblematiken. Verksamheten hade även en uppföljningsdel som innefattat en scenariobaserad övning. Valet av scenario har skett mot bakgrund av respektive kommuns riskbild där översvämningar ofta förekommit. Uppföljningen har genomförts i ca 200 kommuner. Under åren 2009-2011 har Livsmedelsverket i samverkan med andra centrala myndigheter bedrivit fördjupningsutbildningar i krishantering för dricksvattenrelaterade händelser. (se nedan)

Nationell vattenkatastrofgrupp VAKA

VAKA, Nationell vattenkatastrofgrupp, bildades 2004 som ett initiativ för att stötta kommuners hantering av större kriser inom dricksvattenproduktionen. VAKA har stöttat kommunerna vid bl.a. översvämningar och risk för smitta liksom föroreningar. Livsmedelsverket har dessutom i samverkan med andra aktörer sedan 2000-talets början drivit ett stort antal utvecklings- och kunskapsprojekt med sikte på att höja den lokala och regionala kompetensen för att kunna möta effekter av klimatförändringarna. Till stor del har aktiviteterna genomförts med projektmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

VAKA, Nationell vattenkatastrofgrupp (pdf)

Nationellt nätverk för dricksvatten

Myndigheten leder och samordnar sedan 2009 ett nationellt nätverk för dricksvatten som bland annat syftar till att öka anpassningsförmågan för ett förändrat klimat. I nätverket arbetar man till en stor del för att öka kunskapen hos alla myndighetsaktörer om kopplingar mellan klimat och dricksvatten i dagens och framtida klimat.

Introduktionsfilm – Klimat och dricksvatten

En film ”Planera för framtiden dricksvatten” har producerats. Filmen finns på Livsmedelsverkets hemsida och är en introduktion för kommunala planerare om klimatförändringarnas påverkan på dricksvattenförsörjningen.

Databas för dricksvattenanalys

Livsmedelverket har även initierat en databas för dricksvattenanalyser. För att Sverige ska kunna uppfylla dricksvattendirektivets krav om rapportering, måste Livsmedelsverket samla in analysresultat från dricksvattenanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Insamlingen av data omfattar analysresultat för alla parametrar i normal och utvidgad undersökning av dricksvatten samt relevanta analysresultat från råvatten (analysresultat som behövs för att bereda dricksvatten). Tidigare har Livsmedelsverket uppdragit åt Sveriges geologiska undersökning att hjälpa till med insamlingen av analysdata från dricksvattenproducenterna via laboratorierna. Från och med 2014 ansvarar Livsmedelsverket för insamling, kvalitetssäkring, bearbetning och lagring av analysresultat för dricksvatten samt analysresultat för inkommande råvatten.

Livsmedelsverket har inte innehaft något regeringsuppdrag relaterat till försiktighetsåtgärder relaterat till risker med livsmedelshantering under högre temperaturer men en del arbete har genomförts, inom ramen för andra uppdrag och ansvarsområden. Livsmedelsverket genomförde en analys och baserat på den, sänktes den rekommenderade temperaturen i kylskåp från 8 till 4 grader. "Förvara maten rätt så håller den längre - vetenskapligt underlag om optimal förvaring av livsmedel" (pdf). (Livsmedelsverkets rapportserie nr 20/2011.) 

Verktyg för hantering av olyckor vid vattentäkt

Livsmedelsverket har också lanserat ett verktyg för hantering av olyckor vid vattentäkt.

Reservkraftsprojektet (RKK) 

Livsmedelsverket har tillsammans med fyra andra myndigheter jobbat fram "Vägledning för arbete med reservkraftprocessen" (pdf). Projektet har tagit fram ett koncept till utbildning för planering, drift och underhåll, hantering under kriser etc. av reservkraft. Konceptet ska passa många samhällsviktiga aktörer, branscher, sektorer, och vara så utformat att beroendekedjornas olika aktörer har möjlighet att få samma kunskap och kompetens inom området. I konceptet ingår verktyg, mallar och checklistor.