Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Översvämningskarteringar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har de senaste åren arbetat med att kartlägga områden som kan översvämmas utmed landets vattendrag. Översvämningskartering fungerar som ett stöd för landets kommuner och länsstyrelser i arbetet med att förebygga och hantera översvämningar samt klimatanpassa samhället.

Ras- och skredkarteringar

MSB har stöttat kommuner och länsstyrelser med översiktliga kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden där det finns risk för jordrörelser. Syftet är att identifiera vilka bebyggda områden som inte klassas som stabila. Karteringarna ska utgöra ett stöd i kommunernas egen riskinventering och riskhantering. Genomförda översiktliga stabilitetskarteringar finns att tillgå på MSB:s hemsida.

Konsekvensanalys vid översvämning av Mälaren 

MSB fick i uppdrag av regeringen att analysera och bedöma vilka konsekvenser en översvämning av Mälaren skulle kunna få för olika samhällssektorer.
Konsekvenser av en översvämning i Mälaren.

Rapport - Värmeböljors påverkan på samhället

En rapport har tagits fram om hur värmeböljor påverkar samhället. Syftet har varit att sammanställa kunskap om vad som kan hända/har hänt i samhället under värmeböljor, vad man kan göra för att minska de negativa konsekvenserna samt att göra denna kunskap lättillgänglig för verksamhetsutövare på kommunal nivå.
Värmens påverkan på samhället (MSB)

Studier om extrem nederbörd

En förstudie har genomförts med syfte att identifiera behov av riktlinjer och stöd i arbetet med att hantera extrem nederbörd. Studien fokuserar på att täcka in behov i det förebyggande, förberedande och skadeavhjälpande arbetet vid såväl ny exploatering och förtätning samt för befintliga miljöer.
Intensiv korttidsnederbörd: riktlinjer för översvämning av urbana områden – förstudie.

En kunskapsöversikt av hur översvämningar i urbana områden, förorsakade av extrem nederbörd, kan förutsägas och hanteras och hur dessa konsekvenser eventuellt kan lindras har tagits fram på uppdrag av MSB. "Pluviala översvämningar - Konsekvenser vid skyfall över tätorter. En kunskapsöversikt" (pdf).

MSB har låtit tre länsstyrelser, Halland, Värmland och Västra Götaland, utreda konsekvenserna av den kraftiga nederbörd som drabbade länen under augusti 2014. Rapporteringarna utgör underlag i arbetet med förordningen om översvämningsrisker. - Rapporterna finns tillgängliga i MSB:s naturolycksdatabas.

Sammanställning av kunskapsläget

MSB inkom också med en egen bilaga (sid. 10-18) (pdf) till SMHIs rapportering ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”. Bilagan redogör för kunskapsläget för nuvarande och framtida risker och konsekvenser för samhället av ett förändrat klimat. 

Fem forskningsprojekt inom naturolycksområdet som startade 2012 slutredovisas 2015

Naturolyckor

Framtidens regn och översvämningar

Kan framtidens skogsbränder kontrolleras?

Regn påverkar stabiliteten i slänter

Snabba flödesprognoser vid skyfall

Vad händer när havet stiger?

Framtidsscenarier relaterat till samhällets krisberedskap

Regeringen har gett MSB i uppdrag att analysera och göra en bedömning av framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällets krisberedskap. Uppdraget redovisades bland annat i form av fem tankeväckande och utmanande framtidsscenarier som visar samhällsförändringar som påverkar samhällsskyddet och beredskapen. Klimatförändringen är en av dessa. Uppdraget redovisades 2012 i "Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012" (pdf).

Vägledning för samhällsviktig verksamhet

MSB har tagit fram en vägledning som ska vara ett stöd för att identifiera samhällsviktiga verksamheter. Vägledningen ger också stöd i arbetet med att bedöma vilka konsekvenser ett bortfall eller en allvarlig störning i verksamheten kan få. "Vägledning för samhällsviktig verksamhet – Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid".

Vägledning - Reservkraft

MSB har tillsammans med fyra andra myndigheter tagit fram "Vägledning för arbete med Reservkraftprocessen" (pdf). Projektet har tagit fram ett koncept till utbildning för planering, drift och underhåll, hantering under kriser etc. av reservkraft. Konceptet ska passa många samhällsviktiga aktörer, branscher, sektorer, och vara så utformat att beroendekedjornas olika aktörer har möjlighet att få samma kunskap och kompetens inom området. I konceptet ingår verktyg, mallar och checklistor.