Naturvårdsverket

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Analysera genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar

Tillsammans med Energimyndigheten och Naturvårdsverket fick Fiskeriverket i uppgift att analysera genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar. Slutrapporten innehåller analys av utsättningar av fisk i olika sammanhang och förslag på åtgärder och genomförande av dessa samt förslag på undersökningar. Klimataspekterna finns med i den nationella åtgärdsplanen för ål. Analysen redovisades 2007 i rapporten "Genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar" (pdf).

Uppdrag till Naturvårdsverket att utarbeta en landskapsanalys och analysera relevanta styrmedel för att utveckla den gröna infrastrukturen

Naturvårdsverket fick 2012 i regeringsuppdrag att utarbeta en landskapsanalys och analysera relevanta styrmedel för att utveckla den gröna infrastrukturen i landskapet av områden och strukturer som har särskild betydelse för den biologiska mångfalden och för viktiga ekosystemtjänster. Uppdraget har utförts i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket, Kammarkollegiet och Sametinget och redovisades i december 2012 "Grön infrastruktur Redovisning av regeringsuppdrag" (pdf) (M201/722/Nm. Naturvårdsverket).

Förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå

Naturvårdsverket har haft i uppdrag att i samråd med Havs- och vattenmyndigheten föreslå en handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå.

Uppdraget redovisades i september 2013: Regional grön infrastruktur – en väg till hållbar utveckling.

Genomförandeplan för arbete med grön infrastruktur

I september 2014 fick Naturvårdsverket i uppdrag att tillsammans med Havs-och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Trafikverket och Skogsstyrelsen ta fram riktlinjer och en genomförandeplan för länsstyrelsernas arbete med samordning och utveckling av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i land och vatten. Inom uppdraget skulle myndigheterna även ge råd och stöd i utvecklingen av de regionala handlingsplanerna. Uppdraget redovisades i september 2015: Riktlinjer och genomförandeplan om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Strategi för arbete med biologisk mångfald i ett förändrat klimat

Naturvårdsverket har haft i uppdrag att ta fram en strategi för hur det nationella arbetet med biologisk mångfald kan utvecklas i syfte att på ett strategiskt sätt ta om hand effekter på biologisk mångfald till följd av ett förändrat klimat. Arbetet ska utvecklas så att bevarandemål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan nås samtidigt som samhällets och ekosystemens sårbarhet för klimatförändringar kan reduceras. Uppdraget utförs i samråd med länsstyrelserna och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Därutöver har samverkan även skett med Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Sametinget. Uppdraget redovisades i november 2015: Bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i ett förändrat klimat.