Post- och telestyrelsen

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Post- och telestyrelsens klimatanpassningsarbete

Post- och telestyrelsen (PTS) har arbetat för att säkra elektroniska kommunikationer genom insatser kopplade till ökad robusthet, minskning av IT-incidenter och säkerställande av användarens säkerhet och integritet. Myndigheten genomför kontinuerligt insatser som syftar till att öka robustheten i näten. Myndigheten har finansierat alternativa förbindelser för fibernät för datatrafik, mobila basstationer för mobilnät, reservaggregat samt för skyddande av bergrum för telenätens och Internets viktigaste knutpunkter. Myndigheten har även varit drivande i arbetet med att skapa och delta i samarbeten mellan el- och telekomsektorn och mellan privata och offentliga aktörer. Sedan 2007 har myndigheten genomfört satsningar på reservelverk hos operatörer, samt på redundanta förbindelser för att möta bland annat översvämningsrisker och stormar. Undersökning har genomförts av hur höga flöden kan komma att påverka storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. PTS har även undersökt möjliga konsekvenser för elektronisk kommunikation vid ett dammbrott respektive hundraårsflöde i Dalälven.

I rapporten "Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation. Myndighetens redovisning för 2014" (pdf) har stormar inkluderats. Övningar har genomförts med syfte att stärka sektorns (sektorn elektronisk kommunikation) krisberedskapsförmåga och samverkan med bland annat elsektorn och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. PTS har nyligen beslutat om nya föreskrifter som skall säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med driftsäkerhet genom tillgång på erforderlig reservkraft vid elavbrott, samt på skydd för anläggningar och tillgångar mot miljörelaterade hot, inklusive nederbörd, vind, åska, fukt, extrema temperaturer, översvämningar, jordskred och brand. Operatörerna är också skyldiga att genomföra Risk- och sårbarhetsanalyser.

Samrådsförfrågningar kommer löpande in till PTS, från myndigheter, länsstyrelser och kommuner, där myndigheten har att ta ställning i el- och telekommunikationsfrågor som rör utbyggnad och översiktsplaner, i olika delar av landet. PTS deltar också i Styrel-planeringen och lämnar underlag från sektorns aktörer för att kunna prioritera och upprätthålla samhällsviktiga funktioner vid omfattande elavbrott.