Riksantikvarieämbetet

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Studier om klimatförändringarnas påverkan på kulturarv

Sedan 2012 har myndigheten genomfört ett kunskapsutvecklande arbete och tagit fram planer för klimatanpassningsarbetet. Förstudien 2012 ”Klimat-och miljöförändringarnas inverkan på kulturarv” är en kartläggning av risker för kulturarv med slutsatser om vad som blir viktigt att jobba med i framtiden och hur arbetet ska ske.

Klimat- och miljöeffekternas påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns även beskrivna i rapporten "Vilken påverkan får klimatförändringarna? : Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse : Delrapport 2" samt i "Långsamma skadeförlopp – god förvaltning för att förebygga fukt- och andra klimatrelaterade skador i byggnader : Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse : Delrapport 4".

Myndigheten samarbetade i SMHI:s regeringsuppdrag "Underlag till Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat" (pdf). I kapitel 9 (9.4.2 Kulturarv, sid 174 i slutrapporten) finns fördjupad information om klimatförändringarnas effekter på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt behov av åtgärder.

Handlingsplan för klimatanpassning

Riksantikvarieämbetet har även tagit fram en handlingsplan 2015-2017 för klimatanpassning och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Forum för klimat och kulturarv

En av planens aktiviteter är ett årligt Forum för klimat och kulturarv. Det första genomfördes 2015, 21-22 oktober i Uppsala. Forum för klimat och kulturarv 2015.