Sametinget

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Inom Livsmiljöprogrammet Eallinbiras/lellembiras/Jielen Birje har en rad initiativ och projekt relevanta för klimatanpassningsarbetet initierats.

Ett forskningsprojekt har studerat renskötselns anpassningar till ett förändrat klimat och undersöker på vilket sätt klimatförändringar påverkar förutsättningarna för rennäringen. Renen har studerats som indikator på förändringen i klimatet och landskapet. Projektet syftar till att utveckla långsiktiga planeringsverktyg för myndigheter, renägare och skogsägare, baserade på en kombination av traditionell kunskap och modern fjärranalys.

Projektet Kartläggning av ekosystem och miljöförändringar i renskötselområdet har tagit fram kommunikationsverktyg som belyser rennäringen ur ett landskapsperspektiv. Projektet syftar till att öka kunskapen och leder till högre kompetens inom förvaltning och offentligt beslutsfattande med mål att uppnå förbättrad dialog och samverkan så att bättre hänsyn tas till rennäringens behov i samhällsplaneringen.

Projektet Ealat – information i Sverige syftar till att framföra renskötarnas röst i arktiska rådet så att urfolks och renskötselns situation lyfts på agendan. Projektet bygger på en serie seminarier på temat klimatförändringar och förlust av betesmarker samt hur traditionell kunskap kan användas vid förändringar. Ett syfte är att kommunicera renskötselns klimatutmaningar till de nordiska staterna.

Klimatförändringarna ställer ökade krav på flexibilitet och kompetens samt på ett förnyat ledarskap. Det är bakgrunden till Interregprojektet renäringens ambassadörer avsett att rekrytera renskötarungdomar med potential att åta sig ledarpositioner i rennäringens organisationer. Ledarskapsutveckling syftar till att stärka kommunikativ komptens för medverkan i klimat- och samhällsdebatten samt vid nationella och internationella mötesplatser.

Sametinget har även arbetat med ett regeringsuppdrag att utföra en översyn av alternativa åtgärder för anpassning av rennäringen till förändrade klimatförhållanden samt att analysera avtal om vinterbete utanför renskötselområdet. Uppdraget innefattade att undersöka 1) Förekomsten av alternativa vinterbetesmarker som kan användas som reservbetesområden vid försvårade vinterbetesförhållanden; 2) Vilka avtalslösningar som kan vara aktuella vid användande av alternativa vinterbetesmarker; 3) Vilken infrastruktur som det finns behov av i samband med användning av alternativa vinterbetesmarker, samt 4) Så långt som möjligt undersöka de ekonomiska aspekterna i samband med användande av alternativa vinterbetesområden. Slutrapportering av uppdraget (pdf).