Sjöfartsverket

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Undersöka risken för avstängning av hamnar till följd av högre vattenstånd och eventuellt ökade vindar

Sjöfartsverket fick 2008 i uppdrag av regeringen att undersöka risken för avstängning av hamnar till följd av högre vattenstånd och eventuellt ökade vindar. Undersökningen innefattade även att vid behov ge förslag till åtgärder.

Regeringsuppdraget hittas i Regleringsbrev för Sjöfartsverket och redovisades 2008 i slutrapporten "Tillgänglighet till TEN A-hamnar i södra Sverige till följd av högre vattenstånd och ökade vindar" (525 kB, PDF).

Upprätta ett gemensamt förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet

Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen (nuvarande Transportstyrelsen), Vägverket och Banverket (nuvarande Trafikverket) fick i uppdrag att upprätta ett gemensamt förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2010-2021. Uppdraget hittas i regeringens proposition 2008/09:35 "Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt" och redovisades 2011 i "Nationell plan för transportsystemet 2010-2021".

Risk och sårbarhetsanalys

Enligt förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap skall Sjöfartsverket årligen redovisa en risk- och sårbarhetsanalys inom sitt ansvarsområde. Risk- och sårbarhetsanalyser från 2006 fram till 2012 hittas på Sjöfartsverkets hemsida.

Djupmodell

Sjöfartsverket har i samarbete med övriga Östersjöländer utvecklat en djupmodell över Östersjön, kallad Baltic Sea Bathymetry Database. Syftet var att förbättra tillgängligheten av djupdata över hela Östersjön för användning inom bland annat miljö-och klimatområdet. Djupmodellen innehåller en kartvisningstjänst och en nedladdningstjänst och samlar, visualiserar och tillhandahåller djupdata för hela Östersjön.

Metodstudie – mätmetoder för grunda vattenområden

För strandnära och grunda områden ner till 10 meters djup motsvarar befintligt underlag inte behoven. Lantmäteriets nya höjdmodell för landytorna behöver kunna anslutas till en kvalitativt motsvarande djupmodell under vatten för att underlätta översvämningsmodellering, erosionskartering, samt analys av klimatets påverkan på havsnivåer. Den nationella plattformen för arbete med naturolyckor har initierat en metodstudie för att hitta kostnadseffektiva mätmetoder för grunda vattenområden, samt för att ta fram en översiktlig plan för att höja kvalitén på djupdata i dessa områden. Metodstudien som pågår fram till och med 2015 leds av Sjöfartsverket i samverkan med bland annat Sveriges geologiska undersökning, Lantmäteriet och Statens geotekniska institut.