Skogsstyrelsen

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Förmedla kunskap till verksamma inom skogsbruket angående klimatförändringarnas effekter på skogsbruket

Skogsstyrelsen fick 2010 i uppdrag av regeringen att förmedla kunskap till skogsägare och andra verksamma inom skogsbruket angående hur klimatförändringarna kan komma att påverka skogsbruket. Informationen ska även innehålla möjliga anpassningsåtgärder i syfte att nå skogspolitikens jämställda mål.

Skogsstyrelsen har efter detta bedrivit rådgivning dels till privata skogsägare via projektet Skogsägaren och klimatet (2011-2013) samt Skogsbruk i ett förändrat klimat (2011-2014) som riktar sig till större skogsägare och bolag. Rådgivningen har genomförts som temadagar, kurser, individuell rådgivning på fastigheten, skogsträffar, mediakontakter och webbrådgivning. Läs mer i underlaget "Kunskap ger effekt i skogen" (pdf).

Skogens klimatråd – webbverktyg för klimatanpassning

Skogsstyrelsen har tagit fram ett webbaserat verktyg ”Skogens klimatråd” där skogsägare kan gå in och lägga in uppgifter om sin skog och få råd anpassade till den egna fastigheten.

Informationsfilmer

Man har även tagit fram två informationsfilmer om klimatförändringar, skogsskador och anpassningsåtgärder. Filmerna går att se på Skogsstyrelsens hemsida.

Ny publikation – Skogen i ett varmare klimat

Skogsstyrelsen publicerade år 2015 boken ”Skogen i ett varmare klimat”, som informerar om hur skogen och skogsbruket påverkas av ett förändrat klimat och hur vi anpassar oss till det.

Skoglig konsekvensanalys 2015

Den skogliga konsekvensanalysen 2015 "Effekter av ett förändrat klimat – SKA 15" (pdf) tar upp långsiktiga konsekvenser av att sköta och bruka skogen på olika sätt och ger prognoser för hur tillståndet i skogen utvecklas i olika scenarier. Resultaten presenteras i form av olika scenarier där ett basscenario vägs mot miljöhänsyn och andra intressen. Ett basscenario med tillväxt räknas enligt RCP 4,5, men ett scenario där ingen klimatförändring och ett RCP 8,5 är också med. SKA ger underlag för diskussion om klimatanpassningsbehov i konkreta termer – till exempel vad gäller framtida trädslagsfördelning.