Skogsstyrelsen

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Förmedla kunskap till verksamma inom skogsbruket

Tidigare har Skogsstyrelsen arbetat med klimatanpassning i EU-finansierad rådgivning i projektform. Mer om kompetensutvecklingsprojekten inom Landsbygdsprogrammet kan du läsa i broschyren Kunskap ger effekt i skogen (Skogsstyrelsen, pdf).

Skogens klimatråd – webbverktyg för klimatanpassning

Skogsstyrelsen har tagit fram ett webbaserat verktyg ”Skogens klimatråd” där skogsägare matar in uppgifter om sin skog och inriktningen på det egna skogsbruket för att få råd anpassade till den egna fastigheten.
Skogens klimatråd (Skogsstyrelsen)

Informationsfilmer

Två informationsfilmer tar upp klimatförändringar, skogsskador och anpassningsåtgärder. Filmerna går att se på Skogsstyrelsens hemsida.

Bok om skogen i ett varmare klimat

Skogsstyrelsen publicerade år 2015 boken ”Skogen i ett varmare klimat”, som informerar om hur skogen och skogsbruket påverkas av ett förändrat klimat och hur vi anpassar oss till det.
Skogen i ett varmare klimat (Skogsstyrelsen, pdf)

Skogliga konsekvensanalyser

Den skogliga konsekvensanalysen 2015 (SKA 15) tar upp långsiktiga konsekvenser av att sköta och bruka skogen på olika sätt och ger prognoser för hur tillståndet i skogen utvecklas i olika scenarier. Resultaten presenteras i form av olika scenarier där ett basscenario vägs mot miljöhänsyn och andra intressen. Ett basscenario med tillväxt räknas enligt RCP 4,5, men ett scenario där ingen klimatförändring och ett RCP 8,5 är också med. SKA ger underlag för diskussion om klimatanpassningsbehov i konkreta termer – till exempel vad gäller framtida trädslagsfördelning.
Rapport 2015:10 Skogliga konsekvensanalyser 2015 (Skogsstyrelsen)

Effekter av ett förändrat klimat

I rapporten ”Effekter av ett förändrat klimat” redovisas metodutveckling angående klimatförändringarnas effekt på tillväxt och inverkan av större stormfällningar på skogstillståndets utveckling och skogstillståndets inverkan på stormfällningens omfattning.
Rapport 2015:12 Effekter av ett förändrat klimat – SKA 15 (Skogsstyrelsen, pdf)

Inventering av kunskap

Rapport från Skogsstyrelsens senaste inventering av kunskap kring vilka klimatförändringar som skett och kan komma att ske framöver, vilka effekter dessa klimatförändringar kan medföra för den svenska skogen och vilka olika möjligheter till klimatanpassning som står till buds.
​​​​​​​Rapporten 2016:2 Effekter av klimatförändringar på skogen och behov av anpassning i skogen (Skogsstyrelsen, pdf)​​​​​​​