Statens veterinärmedicinska anstalt

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Föreläsningar och seminarier 

SVA har efter förfrågan från lokala myndigheter, organisationer, företag med flera, gett målgruppsanpassade föreläsningar om klimatpåverkan, djurhälsa, zoonoser och anpassningsåtgärder. Inom forskarnätverket ”One Health” för biologer, ekologer, läkare, veterinärer med flera har myndigheten ordnat seminarier om sjukdomsvektorer och vektorövervakning respektive om klimatförändring och hur tidig upptäckt av ökad risk för eller utbrott av nya infektionssjukdomar kan ske.

Avslutat klimatcentrum

Det klimatcentrum som fanns vid Statens veterinärmedicinska anstalt år 2009-2011, med hjälp av ett tillfälligt statsanslag lades ner när anslaget tog slut. Vid centrumet gjordes, bland annat kunskapssammanställningar och diagnostikutveckling samt uppstart av vektorövervakning och internationellt nätverksarbete.

Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat

Statens veterinärmedicinska anstalt fick 2010 i uppdrag av regeringen att tillsammans med Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen följa och analysera utvecklingen hos nya och kända smittsamma sjukdomar till följd av klimatförändringen. Utredningen innehåller även föreslag på åtgärder för att upprätthålla en god beredskap avseende smittskydd och andra motåtgärder: "Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat" (pdf).

Ansvarsfördelning vid övervakning och bekämpning av vektorer

Spridning av insektsburna sjukdomar förväntas öka med ett förändrat klimat. Projekt med syfte att fastställa myndigheters ansvarsområden samt strategier för övervakning och bekämpning av såväl invasiva myggarter som myggburna sjukdomar har nyligen avslutats. En rapport kring ansvarsfördelning vid övervakning och bekämpning av vektorer, som beskriver kunskaps- och beredskapsläget kommer att publiceras på myndighetens hemsida under slutet av 2015.

Studie med syfte att studera klimatförändringens påverkan på zoonoser och infektionssjukdomar

Statens veterinärmedicinska anstalt fick i uppdrag av regeringen att sammanställa en studie med syfte att studera klimatförändringens påverkan på zoonoser och infektionssjukdomar som bedömts vara viktigta för animalieproduktionen. Uppdraget redovisades 2010 i rapporten angående Folkhälsa - Djurhälsa. En kunskapssammanställning utarbetad för Utredningen om smittsamma djursjukdomar: "Klimatförändringens påverkan på zoonoser och infektionssjukdomar – av betydelse för animalieproduktionen i Sverige" (pdf).

Samverkan kring zoonoser

Statens veterinärmedicinska anstalt har, inom ramen för ett projekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genomfört en workshopserie med syfte att initiera arbetet med en mer system - och processbaserad styrning av zoonosarbetet. Inom ett annat projekt, även det finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har myndigheten arbetat med zoonossamverkan, det vill säga hantering av akuta händelser som kräver samverkan. I samband med båda dessa projekt har myndigheten konstaterat att Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten bör få tydliga roller inom samverkan kring zoonoser.