Svenska kraftnät

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Ny utgåva av riktlinjer för dimensionerade flöden för dammanläggningar

Svenska Kraftnät har tillsammans med Svensk Energi och SveMin tagit fram en ny utgåva av de riktlinjer för bestämning av dimensionerade flöden för dammanläggningar, som utgavs av Flödeskommittén 1990: "Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar" (pdf). Riktlinjernas tillämpning i ett föränderligt klimat tydliggjort.

Se över dammsäkerheten och kartlägga sårbarhet samt i samarbete med gruvindustrin analysera dammar

En kommitté för dimensionerande flöden för dammanläggningar i ett klimatförändringsperspektiv tillsattes 2008 genom en överenskommelse mellan Svenska Kraftnät, Svensk Energi, SveMin och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Kommittén har som uppgift att analysera och värdera klimatförändringens betydelse för dammsäkerheten med avseende på flödesdimensionering samt att ta initiativ till prioriterade studier. Slutrapport från uppdraget kom 2011: "Dammsäkerhet och klimatförändringar - Slutrapport från Kommittén för dimensionerande flöden för dammanläggningar i ett klimatförändringsperspektiv (pdf).

Underlag om stamnätets dimensionering

Svenska Kraftnät fick 2008 i uppdrag av regeringen att se till att det tas fram ett underlag om stamnätets dimensionering är rimlig relativt de kostnader som samhället kan drabbas av i händelse av svåra påfrestningar. Regeringsuppdraget hittas i Regleringsbrevet avseende Svenska Kraftnät 2008. Rapporteringen av uppdraget kom 2009: "Stamnätets tekniskt-ekonomiska dimensionering" (pdf)