Sveriges geologiska undersökning

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Projekt Skånestrand

Inom projektet Skånestrand har jordlagren längs Skånes havsstränder undersökts – både på land och under havsytan. Bland annat bedömdes erosionskänslighet och tecken på pågående erosion. Inom projektet har under 2015 en kartvisare och en rapport som beskriver bland annat erosionsförhållanden längs Skånes kuster redovisats.

Nationell jordskredskarta

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har också tagit fram en översiktlig karta som visar markens förutsättning för jordskred nationellt. Mer om skred och ras går att läsa på SGUs hemsida.

Rapport – miljöövervakning av grundvatten i brandområdet i Västmanland

Lägesrapporten "Skogsbranden i Västmanland – miljöövervakning av grundvatten" (pdf), har tagits fram under hösten 2015. Den behandlar SGUs inledande arbete med miljöövervakning av grundvatten i brandområdet Västmanland.

Kartläggning av skredkänsliga områden

En kartläggning av skredkänsliga områden längs Lärjeån, Göteborgs och Lerums kommuner, Anråseån, Stenungsunds kommun, samt Viskan, Varbergs och Marks kommuner har gjorts och nya uppdaterade jorddatabaser har tagits fram. 

SGUs kartvisare.

Grundvattennivåer i ett förändrat klimat

SGU har tagit fram ett nytt material för att kunna beskriva klimatförändringarnas påverkan på grund­vattennivåerna. Resultatet kan användas för att fortsätta diskussionen om hur både den allmänna och den enskilda dricksvattenförsörjningen förväntas påverkas av klimatförändringarna. Rapporten "Grundvattennivåer i ett förändrat klimat - nya klimatscenarier" (pdf) är finansierad av SGU som ett underlag till den statliga Dricksvattenutredningen (L 2013:02).

Grundvattennivåns tidsmässiga variationer i morän och jämförelser med klimatscenarier

SGU har tagit fram rapporten "Grundvattennivåns tidsmässiga variationer i morän och jämförelser med klimatscenarier" (pdf) som ger ett stöd för uppföljningen av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet som SGU ansvarar för. Rapporten kan också användas som ett komplement till de klimatstudier där grundvattennivåer beräknas i ett framtida klimat. Den utgör även ett underlag till den statliga Dricksvattenutredningen (L 2013:02).