Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Nationellt Kunskapscentrum för klimatanpassning 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) driver på uppdrag av regeringen sedan 2012 ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Kunskapscentrums roll är att vara en nod för kunskap om klimatanpassning samt vara en mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning.

Kunskapsbanken 

SMHI har utifrån sitt ansvarsområde löpande under åren producerat ett stort antal rapporter med relevans för klimatanpassning. Dessa går att hitta i Kunskapsbanken på SMHIs hemsida.

Havsnivåprojektet

I regleringsbrevet för 2015 fick SMHI i uppdrag att ta fram riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåerför olika delar av Sverige för dagens och framtidens klimatförhållanden. Läs mer på .

Länsvisa klimatanalyser 

Ett uppdrag innebar att ta fram länsvisa klimatanalyser baserade på FNs klimatpanels (IPCC) nya klimatscenarier . Rapporter från uppdraget finns tillgängliga på SMHIs hemsida.

Studie om metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall) i Sverige

SMHI fick 2015 i uppdrag av regeringen att utarbeta en metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd i Sverige.  Arbetet omfattar information om både historiskt och framtida klimat. Arbetet har hittills sammanfattats i en rapport, som kan betraktas som en lägesrapport, inkluderar en omvärldsanalys; vad som gjorts i Sverige och i andra länder, delvis inhämtat vid en expertworkshop.

Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

SMHI fick 2014 i uppdrag att följa upp och analysera det arbete som gjorts sedan klimat- och sårbarhetsutredningen. En bedömning gjordes av återstående behov av åtgärder med förslag på fortsatt arbete med klimatanpassning. Om uppdraget på regeringens hemsida. Uppdraget slutredovisades den 4 mars och rapporten samt tillhörande bilagor finns på SMHIs hemsida.

Vägledning klimatscenarier 

SMHI fick i regleringsbrev för budgetåret 2014 i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter och andra aktörer, ta fram en vägledning för användandet av klimatscenarier. Vägledningen ska underlätta för olika aktörers klimatanpassningsarbete genom att göra det tydligt hur klimatscenarier kan användas i olika situationer relevanta för samhällsområden där klimatanpassning är nödvändig.

Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget

SMHI hade under 2014 i uppdrag av regeringen att i samråd med Naturvårdsverket och Statens energimyndighet utarbeta underlag om det klimatvetenskapliga kunskapsläget inför kontrollstation 2015 för de klimat-och energipolitiska målen: "Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget" Rapport Klimatologi 9 (pdf)