Trafikverket

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Strategi och samordnare för klimatanpassning

Trafikverket utvecklar samverkan för att förbättra arbetet med att klimatanpassa transportnätet. En strategi för klimatanpassning är framtagen och beslutad. 2015 inrättades även en tjänst som klimatanpassningssamordnare på trafikverket.

Underlag för beslut om utveckling och vidmakthållande av transportsystemet

Trafikverket tog under 2015 fram underlag för beslut om hur utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen bör inriktas under planperioden 2018-2029. Underlaget utgör grunden för en kommande infrastrukturproposition. Ett åtgärdsområde är ”Anpassning av infrastrukturen till väntade klimatförändringar”. Här beskrivs att Trafikverket ska bedöma vilken anpassning av den befintliga infrastrukturen till väntade klimatförändringar som är samhällsekonomiskt motiverad. Kostnader för detta område ska särredovisas. Konsekvenserna av att inte klimatanpassa infrastrukturen ska också redovisas.

Trädsäkringsprojekt

Trafikverket har under flera år trädsäkrat, det vill säga avverkat träd längs järnvägar, för att minska störningar och skador på grund av träd som faller på spår eller kontaktledningar. Cirka 400 mil järnväg har trädsäkrats hittills. Under perioder med hårda vindar de senaste åren har de positiva effekterna av trädsäkring visat sig då spåren inte behövts stängas ner i samma omfattning som tidigare.