Transportstyrelsen

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Sårbarhetsanalys av banors förändrade bärighet

Luftfartsstyrelsen (nuvarande Transportstyrelsen) fick 2008 i uppdrag av regeringen att göra en sårbarhetsanalys av banors förändrade bärighet på grund av förändrade förhållanden av tjäle och grundvatten. Uppdraget innefattade även att undersöka behovet av att tidigarelägga renovering av flygplatsers dagvattensystem på grund av den ökade nederbörden. Regeringsuppdraget hittas i Regleringsbrev avseende Luftfartsstyrelsen och redovisades 2008 i slutrapporten "Sårbarhetsanalys av rullbanors förändrade bärighet och renoveringsbehov av flygplatsers dagvattensystem" (pdf).

Upprätta ett gemensamt förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet

Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen (nuvarande Transportstyrelsen), Vägverket och Banverket (nuvarande Trafikverket) fick i uppdrag att upprätta ett gemensamt förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2010-2021. Uppdraget hittas i regeringens proposition Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt och redovisades 2011 i Nationell plan för transportsystemet 2010-2021.