Vattenmyndigheterna

I nedanstående text presenteras ett urval av regeringsuppdrag och andra aktiviteter relaterat till klimatanpassning som utförts inom det svenska myndighetsväsendet. Här har vi också infogat länkar till rapporter och publikationer som uppdragen och aktiviteterna resulterat i.

Vattenmyndigheterna tog under 2012 fram ett kunskapsunderlag om hur klimatanpassning skulle kunna införlivas i vattenförvaltningen.

Vattenförvaltning i ett förändrat klimat