På gång från Länsstyrelserna 2017

Det pågår ett stort arbete med att ta fram underlag som ska underlätta för klimatanpassning. Här presenteras material eller aktiviteter som är under utarbetande av Länsstyrelserna.

Listan som presenteras nedan är underlag eller aktiviteter för klimatanpassning som Länsstyrelserna planerar att göra tillgängliga. Även andra aktiviteter finns presenterade i kalendariet här på portalen.

Blekinge

 • Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge med hänsyn till förändrat klimat. Inkluderar analys av hydrologisk torka och avdunstning i berörda avrinningsområden fram till år 2100
 • Översvämningsrisker vid kombination av högflöde i vattendrag och högt havsvattenstånd. Effekter vid mynningen av tre vattendrag i Blekinge - kombinationstillfällen med 200 års respektive 100 års återkomsttid, planeringshorisont år 2100
 • Informations- och kunskapsstöd till kommuner i Blekinge
 • Arbete med granskning och yttranden avseende kommunal fysisk planering
 • Utbildning till Länsstyrelsens planhandläggare om planeringsunderlag för klimatanpassning (pdf)

Gotland

 • Tar fram en ny regional handlingsplan för klimatanpassning
 • Tar fram regional vattenförsörjningsplan för Gotland med hänsyn till förändrat klimat
 • Länsstyrelsen kommer inom ramen för vattenförsörjningsplanen (tillsammans med LST Kalmar, SGU och danska GEUS)att genomföra ett undersöknings- och utredningsprojekt för 3D-modellering av geologin och grundvattenförhållandena på Gotland och Öland i syfte att skapa ett bättre prognos- och beslutsunderlag för att säkerställa framtida vattentillgångar.
 • Arbete med granskning och yttranden avseende kommunal fysisk planering
 • Integrering av klimatanpassning i arbetet framtagande av: handlingsplan för Grön Infrastruktur, strategi för områdesskydd, strategi för en bättre vattenmiljö, risk- och sårbarhetsanalys.

Gävleborg

 • Revidering handlingsplan
 • Utbildningsserie för kommuner
 • Geoteknisk utbildning för kommuner
 • Framtagande av riktlinjer för riskhantering i planprocessen
 • Utbildnings- och informationsinsatser mot lantbrukare och lokala LRF-grupper
 • Framtagande av regionalt utbildningsmaterial för gymnasieskolan
 • Klimatanpassning i Länsstyrelsens naturvårdsarbete
 • Riskanalys för kulturmiljö i länet

Halland

 • Regional vattenförsörjningsplan
 • Studie över hur länets skyddade natur påverkas av stigande havsnivå
 • Halv utbildningsdag om klimat och planering för kommunernas planerare med flera
 • Granskning av planärenden
 • Deltar i forskningsprojektet SEA-RIMS
 • Deltar i utformning av informationskampanj för allmänheten
 • Fortsättning på projektet Kulturarv och klimat

Jämtland

 • Utbildning om klimatanpassning för elever och lärare på naturbruksgymnasium och omvårdsprogram
 • Faktasammanställning om klimatanpassning med Jämtlands framtida klimat som utgångsvärde
 • Revidering av regional Klimatstrategi och uppföljning för fortsatt arbete
 • Seminariedag om det framtida klimatets påverkan på turism och människors hälsa
 • Samhällsutmaning, två dagars ”case”-arbete med Mittuniversitetets studenter med fokus på klimatanpassning inom besöksnäringen och sjukvården.
 • Stödinsatser till en regional handlingsplan för Grön Infrastruktur
 • Kommunal lansering av skyfallskartering
 • Tillsammans med Strömsund och Ragunda kommun utveckla ett webbaserat verktyg för att integrera klimatanpassning i kommunal verksamhet.
 • Stödinsatser för regionalt kulturarvsprogram

Kalmar

 • Arbete med granskning och yttranden avseende kommunal fysisk planering
 • Kulturarv och klimatanpassningsprojekt
 • Ett klimatanpassningsprojekt med webbaserade kostnad/nytta analyser och prioriteringar inom fysisk planering
 • Informationsprojekt tillsammans med länsförsäkringar om klimatförändringar och klimatanpassningsåtgärder
 • Klustermedverkan i SMHIs webbaserade försök i framtagande av lokala handlingsplaner tillsammans med Oskarshamn och Mörbylånga kommuner
 • Kommunturné med klimatkommissionen Kalmar län, informationsinsats klimat och energi
 • Regionala rekommendationer dagvattenhantering
 • Informationsinsatser vattenförsörjning och torka
 • Kommunala utbildningsinsatser GIS och klimatförändringar
 • Två seminarier kring klimatanpassning och fysisk planering och handlingsplaner
 • Informationsinsatser och utbildning om klimatanpassning på länsstyrelse och kommuner

Norrbotten

 • Arbete med granskning och yttranden avseende kommunal fysisk planering
 • Delfinansiering utställning klimatförändring Abisko Naturrum
 • Utbildningsmaterial för grundskola
 • Studie klimatförändringar och areella näringar/ekosystemtjänster i Norrbotten
 • Klimatrapport översättning till engelska för information i nätverk Barents och Arktis
 • Utbildning Länsstyrelsens planhandläggare
 • Informations- och utbildningsstöd till kommuner i Norrbotten
 • Klimatanpassning av tillsyn förorenade områden och miljöfarlig verksamhet Miljösamverkan Sverige
 • Klimatanpassningsinsats avseende kulturmiljö

Uppsala

 • Arbete med granskning och yttranden avseende kommunal fysisk planering
 • Informations- och utbildningsstöd till kommuner i Uppsala län
 • Framtagande av informationsmaterial om risker för naturolyckor i ett förändrat klimat
 • Integrering av klimatanpassning i arbetet med Åtgärdsprogram för miljömålen
 • Integrering av klimatanpassning i arbetet med framtagande av plan för Grön Infrastruktur
 • Tar fram vägledning för klimatanpassning i regionala livsmedelsstrategier
 • Klimatanpassningsinsats avseende kulturmiljö

Klimatanpassning i Uppsala län

Västerbotten

 • Artikelserie i Norrbruk om klimatförändringarna och vilka konsekvenser jordbruket kan få
 • Revidera av den regionala handlingsplanen och då fokus på de rekommenderade insatserna. Drar igång mer i höst.
 • Medverkande i SMHI-projekt angående utveckling av webbaserat verktyg
 • Klimatanpassningskonferens med fokus på tekniska försörjningsystem, 18 maj i Lycksele
 • Stödja studentprojekt som syftar till att analysera mottagandet av informationen i geodomen
 • Uppstart av regionalt nyhetsbrev inom klimat, energi och klimatanpassning
 • Upphandling av skyfallskarteringar för länets tätorter
 • Klimatanpassning inom fysisk planering

Västernorrland

 • Revidering av den Regionala handlingsplanen
 • Löpande arbete med att sprida nya vägledningar och verktyg till kommuner, länsstyrelsen och andra berörda aktörer i länet
 • Delta i arbetet med projektet ”Klimatanpassning av tillsyn förorenade områden och miljöfarlig verksamhet”
 • Genomföra en seminariedag om framtidens jordbruk
 • Inleda arbetet med att ta fram vägledning om dagvattenhantering för länets kommuner
 • Bidra till arbetet med att ta fram en Regional handlingsplan för Grön Infrastruktur

Västra Götaland

 • Ny regional handlingsplan för klimatanpassning, inklusive att ta fram en övergripande inriktning för klimatanpassningsarbetet 2018-2020
 • Utveckling av kommunikation kring klimatanpassningsarbetet – illustrationer, webbsidor, kommunikationsplan
 • Konferens Krissamverkan med tema klimathot
 • Utreda hur Länsstyrelsen ska ta ett samlat grepp kring arbetet med översvämnings- och skredriskerna kring Vänern och Göta älv
 • Deltagande i projekt Processtöd för framtidens risk- och sårbarhetsanalyser
 • Färdigställa PM om klimatförändringar och samhällsviktig verksamhet
 • Delta i projekt Klimatanpassning i tillsyn inom Miljösamverkan Sverige
 • Arbeta med att utveckla GIS nationellt för klimatanpassning via arbetsgrupp inom länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnarnätverk
 • Delta i referensgrupper för SMHI projekt
 • Deltar i projekt vid Kunskapscentrum som handlar om att ta fram ett webbverktyg som stöd för kommunernas klimatanpassning.
 • Lämna synpunkter på slutbetänkande utredningen "Ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat"
 • Studieresa - planering
 • Planeringsunderlag skyfall
 • Förstudie till Uppdatering av Stigande vatten
 • GIS projekt klimatrisker och förorenade områden
 • Regional vattenförsörjningsplan - de delar som är kopplade till klimatanpassning
 • KLOKA – projekt om klimatanpassning inom areella näringar
 • Kulturarv och klimat webbGIS
 • Medarrangera Forum för klimat och kulturarv
 • Grön infrastruktur Delprojekt 1: Åtgärder inom värdekärnor för skyddsvärda träd
 • Grön infrastruktur Delprojekt 2: Torrängar i ett förändrat klimat