SKL och kommunernas aktiviteter

De risker som framförallt uppmärksammats inom kommunala arbetet är översvämningsrisker från havet, sjöar och vattendrag samt frågor relaterade till vatten och avlopp, inklusive dagvattenhantering. Dessa risker uppmärksammas i första hand i samband med den fysiska planeringen.

Klimatanpassning i den fysiska planeringen

Enligt en enkätundersökning som Sveriges Kommuner och Landsting genomförde under 2014 arbetade ca 56 % av Sveriges kommuner i hög eller mycket hög utsträckning med klimatanpassning inom ramen för översiktsplaneringen (SKL 2014, opublicerad enkätundersökning). Insatser har framförallt fokuserat på nyexploateringar med hänsyn till, bland annat, lägsta bygghöjd i närheten till vatten och dagvattenfrågor. Risken finns emellertid att frågan hamnar i skuggan av andra samhällsintressen på detaljplanenivå (Läs mer om kommunernas arbete med klimatanpassning i rapporten ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat” (pdf) (s. 86 – 92). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har följt och stöttat kommunernas klimatanpassningsarbete bland annat genom enkätundersökningar, framtagande av informationsskrifter samt genom konferens och seminarieverksamhet. I SKL:s regi har också ett internetbaserat nätverk för dialog och erfarenhetsutbyte kring klimatanpassningsfrågor bildats. På SKL:s hemsida går det att läsa mer om Klimatanpassning i den fysiska planeringen.

Skrift om klimatrisker och krisberedskap

SKL har tagit fram en skrift om klimatrisker och krisberedskap. Skriften kan laddas ner eller beställas via SKL:s webbutik.

Klimatanpassning och nybyggnation

SKL har även under 2015 tagit fram en skrift med specifikt fokus på klimatanpassning och nybyggnation.