Miljöbalken

Hänsyn till hälsa och miljö
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler innebär att alla ska visa rimlig hänsyn när något görs som kan ge mer än försumbar påverkan på människor och omgivning. Det gäller både för större insatser som behöver myndighets tillstånd och enklare åtgärder som inte behöver prövas alls. Lämplig plats ska väljas och försiktighetsmått genomföras, om inte de är orimligt dyra i förhållande till nyttan. Se MB 2 kap.

Prövning av verksamheter och åtgärder
Miljöbalken ger regler om när vissa verksamheter och åtgärder ska prövas av myndighet innan de får genomföras. Det är t.ex. miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och åtgärder i skyddade områden som reservat, Natura 2000 och vid stränder.

Åtgärder för klimatanpassning kan behöva prövas som vattenverksamhet, t.ex. då de byggs i vattenområden eller innebär att vatten leds bort. Se MB 11 kap 2 §.
Länsstyrelsen prövar mindre vattenverksamheter och Mark- och miljö-domstol övriga. Se 7 kap. 19 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Prövningsfritt är bara verksamhet som uppenbart inte skadar enskilda eller allmänna intressen. Se MB11 kap 12 §.

Skydd av natur, kultur och andra allmänna intressen
Områden med höga värden för naturintresse, kulturmiljöintresse, friluftslivet, vattenskydd m.m. kan skyddas och särskilda regler ange hur områdena får nyttjas. Reglerna kan inskränka både äganderätten och allemansrätten, till förmån för det prioriterade intresset, t.ex. natur. Se MB 7-8 kap.

Undantag från skyddet förutsätter prövning av myndighet. Oftast är det länsstyrelse eller kommun som beslutar. Varje form av skydd har särskilda kriterier för när undantag kan godtas. Eftersom det skiljer sig mellan de olika skydden måste varje skydd utvärderas om en planerad anläggning berör de skyddade områdena.