Internationellt

Europeiska miljöbyrån

EEA_logobild

Europeiska miljöbyrån (EEA - European Environment Agency) samordnar information om effekter och anpassning. Har under 2005 tagit fram en sammanställning av sårbarhet och effekter i Europa.

Europas Sårbarhet för och behov av anpassning till klimatförändringar 2005:3

Klimatförändring och översvämningar i Europa

I rapporten "Impacts of Europe's changing climate" (2008) konstateras att ökande temperaturer och ändrat klimat gör att Europa måste anpassa sig till de ändrade förutsättningarna. Man föreslår bland annat att Europa ska ha ett gemensamt organ där klimatinformation kan samlas och spridas.

FN:s klimatpanel

IPCC_logo

FN:s vetenskapliga panel i klimatfrågan (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) arbetar huvudsakligen genom tre arbetsgrupper, varav den ena arbetar med frågor om sårbarhet och anpassning. Panelen bedriver ingen egen forskning utan har uppgiften att utvärdera den omfattande klimatrelaterade forskningen som pågår världen över.

Världshälsoorganisationen

WHO_logo

Världshälsoorganisationens (WHO:s) webbplats kan du hitta mer information om klimat och hälsa.
 

NOAA

NOAA_logo

Den amerikanska myndigheten NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) har en omfattande ”Climate Services”-portal på sin webbplats.

NOAA:s Climate Services

EU-kommissionen

logotype Europeiska Kommissionen

Klimatanpassning är inte enbart en nationalstatsfråga. Inom den Europeiska Unionen antogs en klimatanpassningsstrategi i april 2013 vilken har som målsättning att göra europeiska unionen bättre rustat inför klimatförändringarna. Kommissionen utarbetade också under 2014 en så kallad ”scoreboard” för anpassningsberedskap vilken stipulerar ett antal indikatorer som ska ligga till grund för bedömningen av hur förberedda enskilda medlemsländer är inför effekterna av klimatförändringarna. 2017 kommer kommissionen på grundval av de självvärderingar som medlemsstaterna genomför bedöma om åtgärderna har varit tillräckliga.

EUs klimatanpassningsstrategi (pdf)

På den Europeiska kommissionens initiativ drivs en informationsportal; The European Climate Adaptation Platform (Climate Adapt) som syftar till att tillgängliggöra information för att underlätta anpassningsarbete i de Europeiska länderna.