Så kan kulturarv i Norrbotten räddas - ny checklista

FinansieringLagar och regler

Ett varmare klimat betyder ökad risk för angrepp av olika slag på äldre byggnader. Nu har Länsstyrelsen tagit fram en checklista som kan användas för att förebygga och åtgärda skador som kan uppstå i Norrbottens kyrkstäder.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Värmestress för mjölkkor kan bli vanligare

FinansieringLagar och regler

Höga temperaturer i kombination med luftfuktighet innebär stora påfrestningar för våra mjölkkor. Värmestress innebär bland annat att djurens välfärd försämras och korna ger mindre och magrare mjölk. SMHIs nya analys visar att årets sommar var en av de varmaste i statistiken, och kritiska värden för korna nåddes på många håll i landet. Värmestress kan bli vanligare i ett framtida klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet påverkar elsäkerheten - nu finns rådgivning

FinansieringLagar och regler

Klimatförändringarna i Sverige kan få ödesdigra konsekvenser för elsäkerheten. Elsäkerhetsverket har tagit fram anpassad information och rådgivning till viktiga målgrupper i samhället, exempelvis privatpersoner, anläggningsinnehavare och verksamma inom fysisk planering och byggande. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Jordbruksverket ska analysera konsekvenser av torkan

FinansieringLagar och regler

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att undersöka vilka långsiktiga konsekvenser den torka som uppstod under våren och sommaren 2018 kan komma att få inom jordbruks- och livsmedelssektorn. Vidare ska resultatet analyseras och vid behov ska myndigheten föreslå åtgärder för att på längre sikt stärka jordbrukssektorns förmåga att stå emot extremt väder.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Linköping ny kommun med klimatanpassningsplan

FinansieringLagar och regler

Kommunstyrelsen i Linköping tar nu beslut om ett klimatanpassningsprogram. De faktorer som kan behöva säkras mot klimatförändring har delats in i fem fokusområden: fysisk planering och förvaltning, teknisk försörjning, människors hälsa, naturmiljö, kulturmiljö och areella näringar samt krisberedskap.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vad är på gång?

FinansieringLagar och regler
Kalender

Följ aktuella konferenser och andra aktiviteter kring klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kartläggning av Hallands stränder ökar kunskapen om erosion

FinansieringLagar och regler

Hallands långa sandstränder är känsliga för stranderosion. Klimatförändringar leder till en stigande havsnivå, vilket gör att erosionen kommer att öka och hota bland annat byggnader, vägar och annan infrastruktur.  Under hösten kartlägger SGU Hallands stränder, för att öka kunskapen om stranderosion.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Studie visar hur mycket svalka olika trädarter skapar

FinansieringLagar och regler

Träd har en avsvalkande effekt på miljön och så kallade värmeöar i stora städer kan mildras med träd. Men hur mycket svalka som skapas beror på vilken trädart som används och de lokala förhållandena. I en tysk studie två jämförts två trädarter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt index för att mäta klimatrisker över gränser

FinansieringLagar och regler

Forskare vid Stockholm Environment Institute har arbetat fram ett nytt index för att mäta risk för klimateffekter över landsgränser. De index som används idag för att mäta känsligheten visar  överlag endast hur länder drabbas av klimatförändring lokalt och nationellt. Det nya indexet Transnational Climate Impacts, TCI, visar bland annat att flera europeiska länder hamnar bland dem med högst risk.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bevattningsdammar säkrar skörden

FinansieringLagar och regler

Klimatförändringarna innebär en ökad risk för vattenbrist. En lösning för jordbruket är att skapa dammar för att bevattna grödorna, ge djuren vatten och säkra en jämnare produktion för gårdarna. På Nyplings gård på Gotland kunde jordbrukaren öka sin skörd med upp till 35 procent under den gångna varma sommaren. Bevattningsdammen beskrivs i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad: