Färre fjärilar efter torkan 2018

Fjolårets torka drabbade fjärilslarverna som fick svårare att hitta mat då ängar och betesmarker torkade. Växjö kommun har gjort uppföljningar av fjärilsfaunan från 2004 och framåt i två naturreservat. Deras senaste undersökning visar att så mycket som 90 procent av de mest drabbade fjärilarsarterna är borta i de undersökta områdena.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI lanserar Klimatanpassningsspelet

Klimatanpassningsspelet ska ge ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna. Spelet kan användas inom undervisning kring hållbar utveckling eller till exempel för att komma igång med klimatanpassningsarbete i en kommun. Det finns fritt tillgängligt på smhi.se samt i Minecraft-miljö.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Den biologiska mångfalden minskar i världens skogar

Populationerna av ryggradsdjur i världens skogar har i genomsnitt minskat med 53 procent mellan 1970 och 2014, visar en ny rapport från Världsnaturfonden WWF. Det är framförallt i tropikerna man sett en minskning. Rapporten är också den första globala bedömningen av läget för den biologiska mångfalden i världens skogar, som baserar sig på populationsdata.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Konferensen Miljöforum Norr 2019

Temat för årets konferens handlar om hur det förändrade klimatet påverkar vår natur. Hur ser förutsättningarna ut i Norrbotten 2050 för friluftsliv och olika näringar som skogsbruk, rennäring och besöksnäring. Konferensen hålls i Luleå 16 september. Anmälan senast 30 augusti.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt avsaltningsverk på Gotland minskar risken för vattenbrist

Den tilltagande grundvattenbristen hotar svensk vattenförsörjning. Gotland som har varit särskilt utsatt med nästan helt tömda reserver, invigde i somras ett nytt avsaltningsverk - Sveriges hittills största. Grund- och ytvattentillgångarna på norra Gotland får nu återhämta sig och Visby blir inte lika känsligt för vattenbrist, skriver forskning,se.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny rapport från IPCC om klimatförändringar och marken

Förändrad markanvändning påverkar klimatet samtidigt som klimateffekter påverkar jordbruk och skogsbruk, ekosystem och livsmedelssäkerhet. Nu har IPCC:s nya specialrapport presenterats. Den sammanfattar kunskapsläget om klimatpåverkan, klimateffekter och åtgärder relaterade till markanvändning och landbaserade ekosystem.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Workshop för kulturarv i ett förändrat klimat

I augusti arrangeras en workshop på tema klimatförändringar och kulturmiljö. Här lyfts frågor om bevarande, synen på förändringar, ansvarsförhållanden, kunskaper och förmedling av allt från berättelser till byggteknik. Dagens fokus är Bartjan, det samiska sommarvistet och kulturmiljön klassad som riksintresse.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Konferens lyfter behovet att ta hänsyn till ändrade markförhållanden

Samhällsbyggandet behöver ta ökad hänsyn till ändrade markförhållanden och markens lämplighet för byggnation. På Markbyggnadsdagen i Malmö den 5 december kommer dessa aspekter tas upp. Dagen vänder sig till de som jobbar på en kommun, länsstyrelse, är entreprenör eller konsult med flera. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport visar att sötvattensarter i Arktis hotas

Ett varmare klimat hotar hälsan hos arktiska sötvattensekosystem. Arter anpassade till kallare klimat, till exempel röding, kan gå förlorade. Dessutom ökar sannolikheten för giftiga algblomningar. Dessa förändringar beskrivs i en rapport om vattenmiljöer i Arktis.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatkonferens om åtgärder för vatten

I slutet av augusti hålls en nationell klimatkonferens i Kalmar på tema ”Vattnet, samhället och framtidens klimat”. Fokus ligger på dialog mellan forskare och förvaltning kring de åtgärder som krävs för att anpassa samhället till klimatförändringar. Arrangörer är Havsmiljöinstitutet, Vattenmyndigheten i södra Östersjöns vattendistrikt och Länsstyrelsen Kalmar län.

Publicerad: Senast uppdaterad: