Varmare klimat ger sämre studieresultat

Klimatförändringar drabbar inte bara jordbruket och människors möjligheter att försörja sig. Höga temperaturer påverkar även inlärningsförmågan visar en studie. Det är Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som undersökt hur skolnärvaro i Costa Rica hänger ihop med höga temperaturer och regn. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Naturvårdsverket lyser ut forskningsmedel inom klimatanpassning

Nu kan forskare söka forskningsmedel inom klimatanpassning. Det gäller för områdena limniska miljöer samt skogen och odlingslandskapet. Naturvårdsverket ger cirka 80 miljoner kronor årligen till forskning som används i Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndighetens arbete för att Sverige ska nå de 16 miljömålen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Har du mer information?

Vi presenterar gärna information från fler myndigheter, kring klimatanpassningsaktiviteter. Skriv till klimatanpassning@smhi.se

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fler aktiviteter

Fler aktiviteter presenteras löpande i kalendariet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Samlat material för utbildning

Många myndigheter tar fram olika typer av utbildningsmaterial med koppling till klimatanpassning. Nu finns en samlingssida för dig som vill lära mer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Satsningar på forskning om hållbart samhällsbyggande

Regeringen ger forskningsrådet Formas i uppdrag att inrätta två tioåriga nationella forskningsprogram om klimat respektive hållbart samhällsbyggande. Programmen ska främja samhällsrelevant forskning om hållbar stadsutveckling, bättre klimatanpassning och vägen till ett fossilfritt Sverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vägledning för att hantera värmeböljor

Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan, och med klimatförändringarna kan värmeböljor bli vanligare. Nu finns en ny vägledning på området för aktörer som ansvarar för vård och omsorg. Vägledningen lämnar exempel på hur man kan arbeta för att ta fram handlingsplaner samt viktiga aspekter att tänka på i framtagandet. Bakom står Folkhälsomyndigheten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Jordbruksverkets nya handlingsplan för klimatanpassning

Jordbruksverket har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning inom jorbruks- och trädgårdssektorn. Syftet med handlingsplanen är att skapa förutsättningar för myndighetens uppdrag och mål i ett förändrat klimat. Handlingsplanen innehåller även en uppdaterad kunskapssammanställning om hur Sveriges jordbruk påverkas när klimatet ändras.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Stora investeringar inom VA behövs

En studie initierad av Svenskt Vatten visar att avgifterna för kommunalt vatten och avlopp behöver fördubblas, under de kommande 20 åren. Det innebär en genomsnittlig ökning av taxan med 4% per år. Faktorer som påverkar investeringsutgifterna är framför allt ett ökat behov av förnyelse av ledningsnäten men också befolkningsökning och klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skogen inte tillräckligt klimatanpassad

Den svenska skogen är inte rustad för klimatskador. För att möta sommartorka, mer skadeinsekter och stormar, krävs en mer varierad skog. Skogsstyrelsen erbjuder nu skogsägare som vill bli bättre på att klimatsäkra skogen en ny hjälp, genom att ha samlat en rad lösningar och tips.

Publicerad: Senast uppdaterad: