Nordisk konferens för klimatanpassning inspirerar till lösningar

FinansieringLagar och regler

Alla som arbetar med eller är intresserade av att arbeta med klimatanpassning i Norden kan delta i konferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation den 23-25 oktober i Norrköping. Mötet med tema ”Nordiska lösningar för robusta samhällen” ska främst ge tillfälle att utbyta idéer kring klimatanpassning och att hitta lösningar i olika samhällssektorer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny studie om hur grödor klarar torka

FinansieringLagar och regler

Torka är en stor utmaning för jordbruket. SLU-forskare har nyligen publicerat en studie om hur fleråriga respektive ettåriga grödor använder vatten. Studien pekar på att fleråriga grödor har djupare rötter än ettåriga, men de kräver också mer vatten eftersom de är större och de ger mindre skörd per vattenmängd.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsplaner ut på samråd - ska säkra en hållbar användning av haven

FinansieringLagar och regler

Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner går nu ut på samråd. Havsplanerna är strategiska planer för en hållbar användning av haven.  En nyhet i förslagen är bland annat att havsplanerna anger ett antal områden som är tänkta för så kallade klimat-tillflykter, det vill säga områden som kan behöva särskilt skydd för att bevara viktiga växter och djur.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Blötare klimat missgynnar hänglavsart

FinansieringLagar och regler

Nya forskningsrön från Umeå universitet visar att tagellavar har egenskaper som gör att de inte tål att vara blöta under längre perioder.Tagellavar kan därför missgynnas av ett framtida varmare och blötare klimat, med allvarliga konsekvenser för biologisk mångfald och renskötsel.Tagellavar hör till de vanligaste hänglavarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Livsmedelsverket ska dra upp ramarna för dricksvattenråd

FinansieringLagar och regler

Regeringen har nu gett Livsmedelsverket i uppdrag att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd. Livsmedelsverket ska identifiera vilka uppgifter som rådet ska ha, hur arbetet ska organiseras liksom hur kunskapsutveckling inom ramen för dricksvattenrådet kan bedrivas.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vägledning för livsmedelsproduktion i ett förändrat klimat

FinansieringLagar och regler

En ny rapport ger vägledning för att ta fram regionala livsmedelsstrategier och långsiktig planering av livsmedelsproduktion. Rapporten belyser när och hur konsekvenser av klimatförändringarna bör vägas in i arbetet med att ta fram en långsiktigt hållbar livsmedelsstrategi i en tid med klimatförändringar. I rapporten finns även tips på vidare läsning och fördjupning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

IPCC lär ut om kommunikation

FinansieringLagar och regler

En ny handbok ger tips för att kommunicera klimatfrågor. Med sex principer för effektiv kommunikation fokuserar boken på praktiska tips och fallstudier. Handboken har tagits fram av FNs klimatpanel IPCC och den vänder sig till IPCC-forskare men kan användas av forskare i allmänhet eller aktiva inom klimatområdet. Syftet är att engagera olika målgrupper i frågor kring klimatförändringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Studie av fastigheter och klimatförändring

FinansieringLagar och regler

Hur har fastigheter påverkats av klimatförändringen? I Skottland har en nulägesanalys gjorts över 300 fastigheter utifrån klimatpåverkan och naturolyckor. Analysen som ser på klimatförändringar sedan 1960-talet och fram till idag, visar att nederbörden redan nu har ökat med drygt tjugo procent. Studien omfattar också risk- och sårbarhetsbedömningar med fokus på översvämning, ras och skred.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så ser klimatutmaningarna ut kring Sveriges stora sjöar

FinansieringLagar och regler

Sveriges stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren står inför stora förändringar när klimatet blir varmare. Flera miljoner människor är idag på olika sätt beroende av sjöarna. En ny rapport från SMHI visar hur klimatet påverkar bland annat bebyggelse, infrastruktur, dricksvatten, natur och ekosystem kring sjöarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Seminarium: Klimatförändringarnas påverkan på kulturlandskapet

FinansieringLagar och regler

Klimatförändringarnas påverkan på kulturlandskapet - hur arbetar vi tillsammans kring klimat och markanvändning? Det är temat för ett seminarium den 21-22 mars i Östersund. Här behandlas grön infrastruktur, kulturlandskap, ekosystemtjänster, risk- och sårbarhetsarbete och samiskt kulturarv i ett förändrat klimat. Seminariet är ett samarrangemang mellan sex myndigheter.

Publicerad: Senast uppdaterad: