Skogen klimatanpassas med skogsbruksmetoden Lübeckmodellen

FinansieringLagar och regler

Lokala naturskogar är förebilden i skogsbruksmetoden Lübeckmodellen. Skogsbruksmetoden ger förutsättningar att möta de förändringar som ett varmare klimat innebär.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Värmeböljor underskattas som risk enligt studie

FinansieringLagar och regler

Under värmeböljor stiger dödligheten för sårbara grupper. Forskning pekar dock på att det finns svårigheter att ta riskerna på allvar, både hos enskilda individer och hos myndigheter. Fördelarna med att klimatanpassa för värmeböljor är bland annat att de är enkla att förutsäga, det är relativt kostnadseffektiva och enkla att åtgärda.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Återställning av vattendrag minskar risken för översvämning

FinansieringLagar och regler

Återställning av vattendrag till sin naturliga bäckmiljö minskar bland annat risken för översvämning och gynnar den biologiska mångfalden. 304 vandringshinder har återställts i Norrbotten och Västerbottens län vilket beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Intressekonflikt kring vattenanvändning kan öka

FinansieringLagar och regler

Industrin svarar för två tredjedelar av Sveriges totala vattenanvändning, medan hushållen använder drygt tjugo procent. Dagens Industri belyser i en artikel hur intressena kan ställas mot varandra när risken för vattenbrist sannolikt ökar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Plöjningsfritt jordbruk

FinansieringLagar och regler
Mask på jordhög

Plöjningsfritt jordbruk tillämpas på gårdar runt i Sverige, bland annat på två skånska gårdar. Metoden gynnar mikroorganismer som bearbetar jorden samtidigt som det motverkar erosion och andra konsekvenser av ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Satsning på quinoaodling

FinansieringLagar och regler
Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Återställning av vattendrag i Norrland ökar motståndskraften

AnpassningsexempelNaturmiljöSkogsbrukSkyfallÖversvämningFinansieringLagar och regler
Bro i vattendrag

De naturliga livsmiljöerna i många vattendrag har försvunnit till följd av att de rensas och att dammar anläggs. Återställning av vattendrag till sin naturliga bäckmiljö minskar bland annat risken för översvämning och gynnar den biologiska mångfalden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dyrare lån i utvecklingsländer på grund av klimatförändringar

FinansieringLagar och regler

De 20 länder som är mest utsatta för klimatförändringarna betalar högre ränta på sina lån, eftersom finansmarknaden vill ha kompensation för klimatrelaterade risker. Dessa länder väntas behöva betala uppemot 168 miljarder dollar i extra räntekostnad på grund av sin utsatthet för klimatet under de kommande tio åren, skriver Aktuell Hållbarhet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Projekt inom hållbara livsstilar finansieras

FinansieringLagar och regler

20 projekt får pengar i satsning på smarta, hållbara städer. Odlingssystem i industriområden och hållbara urbana livsstilar genom nudging. Det är exempel på frågor som fokuseras i de projekt som nu beviljats finansiering inom programmet Viable Cities, som är en gemensam satsning mellan Energimyndigheten, Vinnova och Formas och koordineras av KTH.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning om gröna obligationer

FinansieringLagar och regler

Marknaden för gröna obligationer har växt explosionsartat och investerare efterfrågar gröna projekt i allt högre grad. I dagsläget saknas dock ett gemensamt nordiskt ramverk för gröna obligationer, vilket nu ska studeras i ett nytt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet.

Publicerad: Senast uppdaterad: