Gröna obligationer

Ämne
  • Anpassningsexempel
  • Svenska
  • SamhällsplaneringX
  • Försäkring och finans

Finansiering av klimatanpassningsåtgärder har länge varit en svårlöst fråga som kräver nya kreativa lösningar. En lösning kan vara att ge ut så kallade gröna obligationer.

Vad är en grön obligation

En grön obligation är ett räntebärande skuldebrev vilket fungerar som ett lånebevis under en viss tidsperiod. Med 'grön' menas att de pengar som obligationerna inbringar enbart läggs på miljöinriktade projekt som till exempel klimatanpassningsåtgärder. Själva begreppet 'en grön obligation' utvecklades av SEB i samarbete med Världsbanken år 2007 och syftar till att få fram finansiering till olika miljöinriktade projekt.

Så här fungerar gröna obligationer

I princip fungerar en grön obligation exakt som en vanlig obligation, vilken är ett värdepapper som betalar viss ränta under en begränsad tidsperiod. Genom att köpa obligationer blir investeraren en kreditgivare till den institution som givit ut obligationerna. Under obligationens löptid betalas den bestämda räntan ut och när de gröna obligationerna förfaller får kreditgivaren tillbaka sitt insatta kapital. När det gäller risk, avkastning och lagstiftning har de samma egenskaper som vanliga obligationer med den skillnaden att vid utgivning av gröna obligationer öronmärks pengarna enbart för hållbara investeringar, det vill säga lånas direkt för särskilt miljöinriktade projekt. Den finansiella risken är knuten till låntagarens hela balansräkning, inte enbart till de finansierade miljöprojekten.

Även om gröna obligationer fortfarande utgör en liten marknad växer den stabilt. Intresset för gröna obligationer bedöms av många att öka fortsättningsvis.

Fördelar

Fördelarna med gröna obligationer för till exempel en kommun kan delas upp i två huvudgrupper: miljömässiga och finansiella. De miljömässiga fördelarna utgår från att gröna obligationer hjälper utfärdaren att genomföra klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar samt tryggar en grön utveckling i kommunen. Dessutom bidrar de till ett snabbare utförande av kommunens miljöprogram.

De finansiella fördelarna är främst att de gröna obligationerna attraherar nya grupper av investerare som tidigare inte bidragit med finansiering till kommunen. Förutom detta breddar de gröna obligationerna kommunens låneportfölj och bidrar till större riskspridning i upplåningsprogrammet. Det finns investerare som har ett tydligt etiskt mål och vill placera sina besparingar i olika miljö- och samhällsnyttiga projekt som exempelvis vissa pensionsfonder, internationella pensionsförvaltare samt Svenska kyrkan. Utöver dessa tillkommer internationella företag som letar efter gröna placeringsmöjligheter utan att göra avkall på avkastningen.

Utmaningar

Utmaning 1: Det finns ingen standardiserad process för redovisning och återrapportering av gröna obligationer men man måste säkerställa att utlåningen är transparent och hållbar hela vägen.

Lösning: Den enklaste lösningen är att öppet redovisa för investerare vart pengarna ska gå och vara tydlig med vilka projekt som kommer att prioriteras i kommunens arbete.

Utmaning 2: Bedömning av utförda projekt är också en viktig fråga där effektivitet och måluppfyllelse står i fokus.

Lösning: Utvärderingen av alla genomförda projekt kan utföras av en kvalificerad tredje part. Utvärdering bör omfatta antingen det ramverk genom vilket pengarna fördelas eller de projekt som pengarna ska läggas på. 

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.