Fastigheter

Ämne Samhällsplanering
byggnad med många orangea markiser

Vädret påverkar alla konstruktioner. Dels genom långsam påverkan med svag styrka och dels snabbare påverkan med kraftig styrka, så kallat extremväder. Fastighetsägare har ett ansvar att anpassa sin fastighet till ett förändrat klimat.

En framtid med mer intensiv nederbörd, fuktigare luft och ändrade grundvattennivåer påverkar våra fastigheter. Intensiva regn kan orsaka översvämningar exempelvis genom att vattnet tar sig in genom källaringångar, garageportar, grundmur eller golvbrunnar. Ändringar i luftfuktighet och temperatur kan orsaka fuktskador, mögel och röta. Ändringar i grundvattennivåer kan leda till sättningar eller ras och skred.

Fastighetsägarens ansvar

Som enskild fastighetsägare har man ett långtgående ansvar att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. Det innebär att man som fastighetsägare själv ser till att fastigheten inte råkar ut för klimatrelaterade skador. Samtidigt ska den egna fastigheten inte orsaka olägenhet för andra, exempelvis genom att avleda dagvatten till en annan tomt. Ansvaret omfattar inte bara när en åtgärd utförs, som vid byggnation, utan också om försiktighetsåtgärder inte vidtas. Som fastighetsägare ska man även hålla sig informerad om vilka klimatrelaterade risker som finns och ta hänsyn till dessa vid drift och underhåll. Det gäller alla fastighetsägare, så väl enskilda personer och företag som fastigheter som ägs av stat och kommun.

Förebyggande åtgärder

Det finns många sätt för fastighetsägare att arbeta med klimatanpassning. Genom att arbeta förebyggande kan kostnaderna ofta minska.

Nederbörd

För att undvika att regnvatten tar sig in i fastigheten behöver man fastställa att den är tätt vid fönster, tak och dörrar. Vatten kan också ta sig in genom avloppet och man kan se till att installera ett översvämningsskydd i form av backventil eller avstängningsbar golvbrunn. Det är också viktigt att säkerställa avrinningsvägarna runt fastigheten så att vattnet leds bort från den. Det kan göras genom att hålla stuprör rena, se till att avlopp och dräneringsrör är rensade och är i bra skick, samt att marken närmast huset lutar från fastigheten. Gräsmattor, rabatter och annan grönska, så kallade gröna ytor, möjliggör infiltration av regnvatten på och kring fastigheten. Det finns även flera sätt att samla upp och fördröja regnvatten på fastigheten, för att exempelvis användas vid bevattning.

Värme

Värmeböljor förväntas öka och bli kraftigare i framtiden. Dessa kan leda till att det är svårare att hålla ett behagligt inomhusklimat under sommarhalvåret. Ett sätt att minska påverkan på temperaturen inomhus är att installera markiser. Utomhus kan man också tänka på att planera för svalka, exempelvis med hjälp av träd. En solig dag kan ett område med träd vara mer än 10 grader svalare jämfört med en öppen yta. I byggnader som kräver svala miljöer kan en kylanläggning behöva installeras.

Samverkan vid större åtgärder

Större åtgärder kan vara svåra att genomföra som ensam fastighetsägare. Dessa kan behöva koordineras mellan olika aktörer, så som privata fastighetsägare och kommunen, för att skapa en helhetslösning i ett område.