Nationell höjddatabas

Ämne
  • Höjdmodell
  • Areella näringar
  • Databas
  • Svenska
  • Samhällsplanering
  • Översvämning
  • Höjddata
  • Ras och skred

Rikstäckande höjddata i form av ett regelbundet rutnät med 2 meters upplösning. En terrängmodell skapad utifrån punkter som klassats som mark eller vatten i laserdata. Visar inte byggnader eller vegetation. Tillhandahålls som hämtbara geodata, karttjänst (visning)/WMS och hämtningstjänst/WCS

Datamängden Höjddata beskriver markens form med höjdvärden, lutningar, raviner, vattendrag och branter på ett detaljerat sätt. 

Ras och skred

Kan tillsammans med information om jordarter och geoteknisk information användas för att analysera risker för ras och skred.

Skog

Tillsammans med matematiska modeller av terrängen och vattnets rörelser i landskapet ges en skattning av markens fuktighet. Skattingar av markfuktighet ger en bra bild av vilka områden där risken för sönderkörning med tunga skogsmaskiner är stor och är ett bra hjälpmedel vid planering av skogliga åtgärder.

Översvämning

För att analysera vattenflöden och vattenutbredning vid översvämning samt som projekteringsunderlag vid preventiva åtgärder.