Exempel på LIFE projekt inom klimatanpassning

För att tydliggöra hur ett LIFE projekt inom klimatanpassning kan se ut ges här några exempel på LIFE Klimat projekt från norra Europa som ägs av kommuner eller som gynnar kommuner

Det finns ännu inga svenska projekt som fått stöd från LIFE Klimat och programperioden 2014-2020. Nedan beskrivs exempel från andra länder i norra Europa. Vi beskriver även ett exempel på ett LIFE Miljö projekt från föregående programperiod (2007-2013) med en svensk kommun som projektägare.

Rotterdam demonstrerar urban klimatanpassning och resiliens (Life Urban ADAPT )

Rotterdam var en av de första kommunerna i Europa att ta fram en klimatanpassningsstrategi. Detta LIFE Klimat projekt syftar till visa potentialen av deltagarmedverkan i genomförande av urbana klimatanpassningsstrategier. I projektet demonstreras nya åtgärder och innovativa metoder för deltagarmedverkan i två mycket olika stadsmiljöer:

  • Ett samverkansprojekt mellan institutionella parter för att göra två stadsdelar i centrala Rotterdam mer resilienta mot översvämningar från en flod med tidvatten. En grön zon som även är till nytta för rekreation, naturvärden och flodens ekologiska kvalitet kommer att anläggas vid floden. En gradvis sluttande älvstrand kommer att fungera som en vågbrytare vid högvatten och bidra till den framtida resiliensen i Rotterdam regionen.
  • Ett grannskapsprojekt i centrala Rotterdam som utvecklar och klimatanpassar en stadsmiljö i nära samarbete mellan boende, företag och civilsamhällets organisationer. Det handlar om att omvandla parkeringsplatser till regnträdgårdar och om gröna tak och stadsodling.

Projektet pågår mellan 2015 till 2021 i samverkan mellan Rotterdam kommun, WWF och Ministeriet för infrastruktur och miljö med en EU bidrag på 2,8 miljoner EURO, vilket är nära 30 % av projektets totalbudget.

Life Urban Adapt

Radom i södra Polen klimatanpassar genom hållbar vattenförvaltning (LIFERADOKLIMA PL)

I Radom i södra Polen genomförs ett LIFE Klimat projekt som demonstrerar olika lösningar inom ”grön-blå infrastruktur” för att hantera extrema dagvattenflöden och lokala översvämningsrisker och samtidigt öka den biologiska mångfalden. Det handlar om samordnade åtgärder i staden och i avrinningsområdet till den flod som passerar staden. Viktiga aspekter är integrering av klimatanpassning i stadsplaneringen samt att bidra till ökad kunskap, medvetenhet och kapacitet. 

Vid floden anläggs så kallade multifunktionella områden som håller kvar dagvatten och som samtidigt är livsmiljöer för den biologiska mångfalden. Det planeras även för åtgärder för att återställa flodens naturliga retentionskapacitet. I innerstaden demonstreras nya sätt att begränsa extrem avrinning från hårdgjorda ytor, i del med inspiration från Danmark. Tre exempel:

  • dammar med kapacitet att hålla kvar stora volymer regnvatten för att sedan under ett par veckor långsamt släppa ut vattnet till recipienten, så kallade Climate Ponds,
  • grunda kanaler med växtlighet som bromsar utflödet av regnvatten från tak på hus som ligger längs vägar, så kallade mikroängar (Swales).
  • underjordisk retention av dagvatten som sedan används för bevattning av planterade träd, så kallade Tree trench systems.

Projektet pågår mellan 2015 och 2020 i samverkan mellan lokala aktörer: Radom kommun, ett företag med ansvar för kommunal vattenförsörjning, ett miljökonsultföretag och ett universitet. EU bidraget är drygt 2,9 miljoner EURO, vilket är nära 50 % av projektets totalbudget.

Mer information

Integrering av klimatanpassning i arbetet med lokala myndigheter, LIFE Local Adapt

I projektet utvecklas ett partnerskap mellan forskare och regionala myndigheter för att öka kapaciteten till klimatanpassning i utvalda kommuner i Tyskland, Tjeckien, Österrike och Lettland. Projektet omfattar hela kedjan från att förbättra data- och informationsbasen avseende klimatrelaterade risker och sårbarheter och öka kommunernas kunskap, till stöd vid integrering av klimatanpassning i förvaltningspraxis och genomförande av specifika åtgärder.

En rådgivande funktion med Klimatcoacher inrättas och det görs insatser för att utveckla befintliga klimatanpassningsverktyg. Specifika anpassningsåtgärder genomförs i samarbete med kommuner för att öka reliensen mot skyfall och värmestress samt för att främja en klimattålig stads- och landskapsplanering. Det kommer också att genomföras pilotåtgärder, utvalda genom två tävlingar för ”seed money”.

Projektet främjar aktivt deltagande i EU initiativ som ”Covenant of Mayors” samt plattformen ”EU Climate Adapt” och uppmuntrar kommuner till att genomföra åtgärder i viktiga sårbara sektorer. Erfarenheter från projektet kommer att erbjuda exempel på ”best practice” för andra kommuner att följa och därmed ge ett mervärde för EU.

Projektet pågår mellan 2016 och 2021 och är ett Europeiskt partnerskap med 6 parter från 4 länder, Tyskland, Tjeckien, Österrike och Lettland. EU bidraget är drygt 1,8 miljoner EURO, vilket är nära 60 % av projektets totalbudget.

Mer information

Malmö stad demonstrerar gröna verktyg för urban klimatanpassning (GreenClimeAdapt)

Malmö stad genomförde ett LIFE Miljö projekt med syfte att demonstrera hur en stad kan tackla klimatförändringar i form av ökad nederbörd och värmeböljor med gröna lösningar. Projektet bestod av två delar:

  • Ett klimatanpassningsområde med öppen dagvattenhantering uppströms i Risebergabäcken för att minska översvämningsrisken i urbana Malmö. Området designades som ett rekreationsområde med förutsättningar för att ta tillvara biologisk mångfald.
  • Gröna tak och fasader i kvarter med ekoprofil, Augustenborg. Ökad grönska ger svalka i staden och håller kvar vatten i samband med översvämningar.

Projektet genomfördes mellan år 2009-2013 i samverkan med IVL, Malmö högskola, VA Syd samt Scandinavian Green Roof Institute med ett bidrag 3,16 miljoner EURO, varav 50 % bidrag från LIFE-fonden.