Innovationer för hållbara städer – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

Inom satsningen ”Innovationer för hållbara städer” finns möjlighet för kommuner, landsting, företag, bostadsrättsföreningar, universitet och högskolor med flera att söka medel till klimatanpassning i stadsmiljö.

När städer byggs, renoveras och förvaltas finns ett stort behov av innovativa hållbara lösningar inom områden som avfall, vatten, luft, byggande, buller, energi och transporter.  Mellan år 2016 och år 2019 utlyser Naturvårdsverket i samverkan med Boverket och Energimyndigheten 17 miljoner kronor per år för projektering, förstudier eller annan planering för direkt genomförande som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

”Klimatanpassning är en del av den hållbara staden”, säger Ulf E Andersson, samordnare för stödet på Naturvårdsverket. ”Vi ser gärna fler ansökningar till innovativa projekt inom klimatanpassning när det gäller spetsteknik, ekosystemtjänster eller avancerade systemlösningar.”

Ett viktigt bedömningskriterium är innovationsgrad, även om lösningen inte behöver vara helt ny för världen så ska den vara ny i sitt sammanhang eller i Sverige. Andra kriterier är kapacitet att genomföra projektet så att lösningen efter projekttiden (max 18 månader) är färdig för ett omedelbart genomförande samt också miljönyttan i vid mening – här omfattas även klimatanpassning.

Utlysningen sker två gånger per år till och med 2019.

Spetsteknik

Med spetsteknik avses "tekniker med hög innovationsgrad och hög miljöprestanda". Här har IT, bio-, rymd- och nanoteknik en särställning, eftersom de är breda och möjliggörande teknikområden som påverkar de flesta samhällsområden. Men även andra områden kan vara grunden för spetstekniker för stadens hållbarhet, t ex smart användning av ekosystemtjänster i bebyggd miljö, grön kemi eller innovativa tekniker och metoder för uppvärmning, kylning och ventilation av byggnader, 

Avancerade systemlösningar i stadsmiljöer

Avancerade systemlösningar skapas genom att befintliga system och tekniker kopplas ihop till mer helhetliga och hållbara lösningar för staden. Exempel på systemnivåer är staden, stadsdelen, enskilda byggnader och infrastrukturanläggningar. Nya hållbara lösningar kan bygga på antingen befintlig teknik eller nya tekniker som integreras på nya innovativa sätt.

Exempel på avancerade systemlösningar av relevans för klimatanpassning:

  • Att skapa multifunktionella ytor och utrymmen i byggd miljö. Det kan till exempel gälla bullerskydd som också är solfångare som är en ny systemlösning i den lilla skalan. Eller att utnyttja hustak eller svagt utnyttjade delar av stadsrummet för solceller, takträdgårdar eller lokala dagvattenlösningar. Detta skapar både sociala och ekonomiska nyttor.
  • Användning av fysiska resurser på nya sätt för uppvärmning, kylning eller ventilation. Ett exempel på detta är sjukhus som använder lagrad snö från vintern till att skapa kylning under sommaren.
  • Systemintegration mellan stadens byggnader samt mellan tekniska försörjningsystem och de urbana ekosystemstjänster som anlagd och befintlig vegetation i staden skapar. Dessa system leder till renare luft, mindre buller och att reningsverken får mindre avloppsvatten att ta hand om. De bidrar till bättre klimatanpassning och minskad förorening av våra vattendrag.