Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

Det går att söka medel till klimatanpassningsprojekt på landsbygden och på mindre orter genom verksamheten för lokalt ledd utveckling. Tänkbara projekt skulle kunna handla om att utveckla gröna attraktiva områden som samtidigt håller kvar vatten, eller att hantera översvämningsrisker i ett vattendrag. Men det är upp till varje Leaderområde att besluta om vad som passar in.

Lokalt ledd utveckling enligt leader finansieras av tre program för utveckling av det lokala Leader-området som består i genomsnitt av fyra till fem kommuner. Beslut om stöd fattas lokalt av Leader-områdets lokalt förankrade styrelse.  

I Sverige finns 48 så kallade leaderområden som alla tagit fram lokala utvecklingsstrategier som beskriver insatser för att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet samt ge en stimulans till ökad sysselsättning och nya företag. Lokala aktörer kan här engagera sig i utvecklingen av bygden och samtidigt söka ekonomiskt stöd till projekt för att förverkliga sina idéer, givet att de ligger i linje med utvecklingsstrategin.

Klimatanpassning skulle kunna komma i fråga för stöd, till exempel under ”attraktivitetsskapande” eller ”miljö och hållbarhet” som finns med i många utvecklingsstrategier. Tänkbara projekt skulle kunna handla om att utveckla gröna attraktiva områden som samtidigt håller kvar vatten, eller att hantera översvämningsrisker i ett vattendrag.

Projekt kan innehålla karteringar och undersökningar, samarbeten och investeringar. Har man ett projekt som omfattar mer än ett Leaderområde, vilket kan vara fallet om man vill göra ett klimatanpassningsprojekt för ett avrinningsområde, kan man söka ett särskilt stöd till samarbete med andra Leaderområden.

Stöd kan sökas för projekt på landsbygden eller på orter med max 20 000 invånare. Sökande kan vara organisationer, föreningar, företag och myndigheter. Privatpersoner kan inte söka.

Det är möjligt att få upp till 100 % finansiering om projektet är en allmännyttig investering. För företag är stödnivån lägre. Pengarna kommer till hälften från EU och till hälften från staten och från kommuner i aktuellt Leaderområde. EU pengarna kommer från fyra EU-fonder. Förutom Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling är det havs- och fiskerifonden samt socialfonden och regionala utvecklingsfonden

Sammanlagt 2 miljarder kronor finns avsatta för perioden 2014-2020.

Har man en projektidé inom klimatanpassning börjar man med att kontakta aktuellt Leaderkontor för att undersöka om projektidén är passar in utvecklingsstrategin. Här finns en lista på samtliga leaderområden, med länkar vidare till utvecklingsstrategier och kontaktuppgifter på det lokala Leaderkontoret. 

Stödet söks från Jordbruksverkets e-tjänst – men det är det aktuella Leaderområdet som fattar beslut om ansökan ska beviljas. 

Mer information om Leader från Jordbruksverket