Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

Det går att söka medel till klimatanpassningsprojekt på landsbygden och på mindre orter genom verksamheten för lokalt ledd utveckling. Tänkbara projekt skulle kunna handla om att utveckla gröna attraktiva områden som samtidigt håller kvar vatten, eller att hantera översvämningsrisker i ett vattendrag. Men det är upp till varje Leaderområde att besluta om vad som passar in.

För vem: Organisationer, föreningar, företag och myndigheter (gärna i samarbete)

Storlek: Max 200 000kr för företag, upp till max ett par miljoner för större samverkansprojekt

Period: Kortare förstudier upp till ett par år

Förvaltande myndighet: Jordbruksverket

Det går att söka medel till klimatanpassningsprojekt på landsbygden och på mindre orter genom verksamheten för lokalt ledd utveckling. Tänkbara projekt skulle kunna handla om att utveckla gröna attraktiva områden som samtidigt håller kvar vatten, eller att hantera översvämningsrisker i ett vattendrag. Genomförandet av lokala utvecklingsstrategier inom Lokalt ledd utveckling förstärks med 45 miljoner kronor fram till och med 2022.

Det finns 48 leaderområden i Sverige som är godkända av Jordbruksverket. I dessa områden finns leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot ansökan om stöd.
Leaderområden i Sverige (Jordbruksverket)

Mer information om programmet finns på Jordbruksverkets webbplats
Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling (Jordbruksverket)

Störst möjlighet till stöd

Jordbruksverkets egen utvärdering visar att det är vanligare att projekt inom landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet bidrar till klimatanpassning än i lokalt ledd utvecklingsprogrammet. Utvärderingen handlar om hur de tre EU: programmen landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling, som myndigheten förvaltat underprogramperioden 2014 till 2020 finansierat klimatanpassningsåtgärder.

Det finns idag inga stöd som uttryckligen är riktade mot klimatanpassning men rapporten visar att ungefär 17 procent av det totalt beviljade stödet inom de tre programmen har gått till projekt som bidrar till klimatanpassning under programåren 2014–2020. Av dessa har Landsbygdsprogrammet stått för den största delen, ca 18 procent följt av havs- och fiskeriprogrammet med 13 procent. Lokalt ledd utveckling har enbart stått för 2 procent av klimatanpassningsfinansieringen inom EU-finansieringsstöd förvaltat av Jordbruksverket.
Jordbruksverkets rapport Klimatanpassning inom EU-programmen 2014-2020 (Jordbruksverket, pfd)