Utmaningsdriven innovation - Vinnova

Inom utmaningsdriven innovation finns möjlighet att söka medel till projekt som adresserar samhällsutmaningar som driver innovation och tillväxt i Sverige i ett globalt sammanhang. Från detta program är det möjligt att söka medel för projekt som adresserar klimatanpassning.

För att komma ifråga för finansiering måste den tänkta lösningen ha goda förutsättningar för att vara globalt konkurrenskraftiga och kommande kommersialisering av lösningen kan vara en del av projektet. Samverkan mellan olika aktörer såsom kommuner, företag och forskare är av största vikt och det är viktigt att få med slutanvändaren behov och perspektiv i projektet.  Syftet är att utveckla bransch- eller sektorsspecifika kunskaper till gemensamma, bredare lösning.

Hållbara attraktiva städer

Lösningar för klimatanpassning platsar främst i samhällsutmaningen Hållbara attraktiva städer. 

"Inom delutlysningen Hållbara attraktiva städer är det möjligt att söka medel för projekt som berör anpassning och robusthet inför klimatförändringarna", säger Marie Karlsson, ansvarig handläggare på Vinnova.

Exempel på projekt som hittills beviljats är projekt som utvecklar dagvattenlösningar, grå gröna ytor med ökad genomsläpplighet samt gröna tak och ekosystemtjänster. 

Hälsa och sjukvård och Informationssamhället

Beroende på lösningens inriktning kan även samhällsutmaningarna Framtidens hälsa och sjukvård samt Informationssamhället vara en ingång.

Inom delutlysning Framtidens hälsa och sjukvård bör det vara möjligt att söka medel för projekt som berör klimatanpassning, t ex för preventiva lösningar för att hanterar värmeböljor och smittspridning.

Inom delutlysning Informationssamhället passar projekt som berör digitalisering av våra samhällsfunktioner, t ex övervakning av samhällskritiska funktioner (hållbarhetsdimensionen) eller resurseffektivisering (GIS-baserad miljöövervakning, flödes- och systemförståelse i samspelet mellan städer och omgivande land- och vattenmiljö).

Trestegsprocess i utlysningen

Utlysningen är en trestegsprocess där projekten hela tiden ska ta reella steg mot nyttiggörande

  • Steg 1 Initiering - vidareutveckling av idé och konstellation.
  • Steg 2 Utveckling av de lösningar som identifierats som saknade eller inte är tillräckligt välutvecklade. Test i begränsad skala, t.ex. i labb och hos ett fåtal nyckelkunder.
  • Steg 3 Testa, implementera och nyttiggöra resultaten i större skala

Vinnova utlyser medel för steg 1 initiering två gånger per år med stoppdatum sista torsdagen i januari och augusti. För att söka måste man vara minst tre projektparter. Stödnivån är max 500 000 kr i steg 1 och max 80 % av de bidragsgrundande kostnaderna. Steg 2 och Steg 3 är endast öppna för de som genomfört Steg 1 och söks i särskild ordning.

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering (Vinnova)

Om man är intresserad av att söka är det viktigt att definiera vad som är problematiskt i ett visst område i förhållande till programbeskrivningen av de definierade samhällsutmaningarna. Ett tips är att tidigt ta en kontakt med Vinnovas handläggare på området.

Deltagande i pågående projekt

En viktig del i utmaningsdriven innovation är att utveckla konstellationen, det innebär att identifiera vilka kompetenser som saknas och utveckla samarbete med nya projektdeltagare. Det gör att det är möjligt att ansluta till pågående projekt. Utvecklingen av konstellationen sker främst i steg 1, men även i steg 2 och steg 3. Om man är intresserad av ett särskilt projekt kan man kontakta projektledaren med en intresseförfrågan.

Projekt som beviljats steg 1 går att hitta under respektive flik för tidigare utlysningar.

I projektkatalog Utmaningsdriven innovation Steg 3 – 2015 finns flera projekt inom hållbara attraktiva städer med bäring på klimatanpassning, c/o City om ekosystemtjänster, klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor samt BiodiverCity.
Projektkatalog Utmaningsdriven innovation steg 3 - 2015 (Vinnova) (pdf)  

Projekt som beviljats steg 3 år 2016 går att läsa om i projektkatalogen:
Projektkatalog Utmaningsdriven innovation Steg 3 - 2016 (Vinnova)