Klimatanpassningspaket - Pilot

Som stöd till kommunernas förebyggande arbete med klimatrelaterade risker har tillgänglig nationell och regional geodata samt stödmaterial sammanställts till målgruppsanpassade klimatanpassningspaket. Nuvarande paket är pilotversioner. Testperioden pågår under hela november 2021.

Projektet har sitt ursprung från förstudier i klimatanpassningsaktörers behov av geodata och geodatatjänster med fokus på kommuner och länsstyrelsers behov. I förstudierna lyftes bland annat ett behov av stödmaterial tillsammans med geodata i någon form av sammanställning. Därför startade myndighetsnätverket för klimatanpassning arbetsgruppen "Geodata för klimatanpassning – Klimatanpassningspaket". Ingående myndigheter i arbetsgruppen är Lantmäteriet, MSB, SGI, Trafikverket, Boverket, Rymdstyrelsen, Länsstyrelsen Värmlands län, Länsstyrelserna för Planeringskatalogen och SMHI. Under hösten 2021 har arbetsgruppen med SMHIs konsultverksamhet som projektledare tagit fram tre pilotpaket med handledning och tillhörande datamängd för klimatanpassning, respektive paket tillhörande en klimatrisk.

Värmebölja
Översvämning orsakad av skyfall
Markrörelser (samlingsnamn för ras, skred och erosion)

Syftet med klimatanpassningspaketet är att främja och ge stöd till klimatanpassningsarbete rörande klimatrisken. Stödet i piloten avser bidra i arbetet med att initiera och underlätta kommunens förebyggande arbete med klimatrelaterade risker relaterat till frågor som kan uppkomma i samband med kommunal fysisk planering. Att anpassa den byggda miljön till effekterna av ett förändrat klimat är många gånger en planeringsfråga. Riskanalyser som kan vara aktuella listas för respektive klimatrisk med ett antal frågeställningar. Möjligt tillvägagångssätt för att svara på frågeställningarna har sammanställts i en handledning tillsammans med tillhörande datamängder i Planeringskatalogen. Planeringskatalogen är en webbaserad söktjänst för relevanta och aktuella planeringsunderlag från statliga myndigheter som kopplas till fysisk samhällsplanering.

Piloterna har lanserats i Planeringskatalogen och ska utvärderas av en användargrupp under november 2021. Tar du del av materialet under utvärderingsperioden, vänligen kontakta annamaria.haag@smhi.se för återkoppling om exempelvis användbarhet eller sammanställt underlag.

Slutrapport för pilotprojektet tas fram i december 2021.