Transport

Ämne Transport

Infrastruktur för transporter så som cykelvägar, järnvägar, flygplatser, vägar och hamnar byggs för att finnas länge. Klimatförändringarna kommer att få, och har redan fått, konsekvenser på infrastruktur på olika sätt. Därför är det viktigt att anpassa både nya och befintliga anläggningar för transporter till ändrade klimatförhållanden.

Klimatrisker för infrastruktur

Översvämning

Infrastruktur för olika transportslag är sårbara vid händelse av översvämning. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har samlat information om översvämningar av olika slag. Här finns exempelvis kartor för områden med betydande översvämningsrisk och en karttjänst för kustöversvämning.
Översvämning, generell sida (MSB)
Översvämning, Hot- och riskkartor (MSB)
Översvämning, Kustöversvämning (MSB)
Översvämningsportalen, Vattendrag (MSB)

En karttjänst för att visa påverkan på Sveriges kuststräcka av den framtida havsnivåhöjningen har tagits fram av SMHI.

Skyfall

Skyfall kan leda till stora konsekvenser när de drabbar infrastruktur för transporter så som flygplatser och väg-och järnvägsanläggningar. Flera länsstyrelser har tagit fram lågpunkts- och skyfallskarteringar för ett antal tätorter i sina respektive län. Dessa visar områden som riskerar att översvämma vid ett kraftigt skyfall.
Skyfallskartering Värmland (Länsstyrelsen Värmland)
Länsstyrelsernas webb-GIS

Ras, skred och erosion

Förekomsten av ras, skred och erosion kan komma att öka till följd av klimatförändringarna. Fem svenska myndigheter har samordnat informationen kring sina underlag om ras, skred och erosion och beskrivit hur de kan tolkas. Kartunderlag om ras, skred och erosion omfattar en vägledning samt en kartvisningstjänst.
Kartvisningstjänst om ras, skred och erosion

Nollgenomgångar

Antalet nollgenomgångar, antalet dagar då temperaturen passerar noll grader under samma dygn, kan öka eller minska när klimatet förändras. Nollgenomgångar kan orsaka ökat slitage på infrastruktur för transporter. På SMHIs hemsida finns information samlad över hur antalet nollgenomgångar kan komma att utvecklas till slutet av seklet.