Nyhetsarkiv

Åtgärder som gynnar vilda pollinatörer är viktiga för fler insekter

En ny studie, som Naturvårdsverket har beställt från Artdatabanken, visar att betydligt fler insekter än de välkända vilda pollinatörerna besöker blommor för att söka efter pollen och nektar. 

Publicerad:

Sök statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

MSB kan ge kommuner bidrag för förebyggande åtgärder som skyddar befintlig bebyggelse mot översvämning, ras och skred. Nu går det att ansöka om statsbidraget via en ny e-tjänst. Ansökan ska lämnas senast den 1 augusti i år.

Publicerad:

Nationell konferens om klimatanpassning

Jobbar du med att anpassa din verksamhet till ett förändrat klimat? Den 4-5 oktober arrangerar SMHI konferensen ”Klimatanpassning: Klara färdiga gå” - en mötesplats som ger dig inspiration, kunskap och idéer för att komma vidare. 

Publicerad:

Ta del av EU:s uppdrag kring klimatanpassning

Den 7 juni anordnas det första forumet inom EU-kommissionens uppdrag om anpassning till klimatförändringarna. Uppdraget syftar till att stödja omkring 150 regioner och samhällen i Europa att nå klimatmotståndskraft genom att främja utvecklingen av innovativa lösningar. Eventet hålls digitalt.

Publicerad:

Så påverkas Västernorrlands kulturmiljöer av ett förändrat klimat

En tredjedel av Västernorrlands fornlämningar riskerar att drabbas av ett förändrat klimat. Det visar en första analys som Länsstyrelsen Västernorrland har gjort över länets kulturmiljöer.

Publicerad:

Nytt EU-projekt ska utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

Nya och bättre kunskapsunderlag behövs för att hållbara beslut ska fattas kring pågående  klimatförändringar och ”tipping points” ska undvikas. SMHI-forskare leder ett nytt EU-projekt som ska utveckla nästa generation klimatsystemmodeller.

Publicerad:

Inspirationsfilm vid klimat- och sårbarhetsanalyser

Myndighetsnätverket för klimatanpassning har tagit fram en film som är tänkt att användas som inspiration för organisationer som arbetar med klimat- och sårbarhetsanalyser. Filmen lyfter de sju prioriterade utmaningarna, som regeringen bedömer vara särskilt prioriterade i Sverige.

Publicerad:

Sverige förstärker forskningssamarbete för ökat stöd till miljö, klimat och säkerhet

Forskningssamarbetet ”Stockholm Hub on Environment, Peace and Security” har återlanserats, och kommer i fortsättningen att finansieras av Utrikesdepartementet. Satsningen ska fortsätta att främja kunskapsutveckling och policydialog gällande kopplingarna mellan klimat och säkerhet, för att förhindra geopolitisk konkurrens om naturresurser och undvika nya konflikter.

Publicerad:

Webbinarium 19 maj: Klimatanpassning för ökad livsmedelssäkerhet

Som en del av SMHIs seminarieserie om klimat kommer tre experter att prata om livsmedelssäkerhet ur ett klimatanpassningssperspektiv den 19 maj. Utöver SMHI kommer även Livsmedelsverket och Jordbruksverket att dela med sig av sina kunskaper på området.

Publicerad:

Rapport lyfter prioriteringar för nordiska ländernas hantering av transnationella klimatrisker

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har en studie utförts som undersöker de transnationella klimatrisker som de nordiska länderna står inför, riskmedvetenhet, och möjliga sätt att bemöta dem. Studien framhåller 10 prioriteringar för det nordiska samarbetet om gränsöverskridande klimatrisker. Bland dessa syns ett gemensamt nordiskt forskningsprogram och samarbete med den privata sektorn.

Publicerad:
År
Månad