Nyhetsarkiv

Kongress med välfärden i fokus

Idag inleds SKR-kongress i Helsingborg. Där samlas 451 förtroendevalda från kommuner och regioner för att diskutera välfärdsfrågor och besluta om SKR:s inriktning för de kommande fyra åren. 

SKR:s ordförande Anders Henriksson pekar inför kongressen på klimatomställning och klimatanpassning som prioriterade frågor de kommande åren.

Publicerad:

Så arbetar Vätterhem och K2A med klimatanpassningar

Sveriges Allmännytta arbetar med att ta fram verktyg åt sina medlemmar för att de ska arbeta mer aktivt med klimatanpassning av sina fastigheter. Vätterhem och K2A är två fastighetsbolag som har kommit en bit på vägen. 

Publicerad:

Ny forskning visar hur extrema väderväxlingar ödelägger miljontals liv

Ny forskning från WaterAid visar att miljontals människor runt om i världen lever i livsfara på grund av extrema klimatväxlingar, ett fenomen som kallas klimat-whiplash. Satellitbilder visar hur fattiga samhällen i exempelvis Pakistan och Etiopien utsätts för både extrem torka och översvämningar. Fenomenet går även att se på närmare håll i norra Italien. WaterAid menar att detta är ett tydligt exempel på varför världens ledare måste prioritera rent vatten och sanitet i arbetet med klimatanpassning, och hoppas att frågan kommer att tas upp under COP28.

Publicerad:

World Economic Forums senaste rapport

Den 14 november publicerades rapporten Global Risks Report från World Economic Forum. Rapporten innehåller bland annat en rankning av hur ledare i näringslivet bedömer olika faror:

  1. Ekonomisk nedgång (till exempel lågkonjunktur och stagnation)
  2. Brist på energi
  3. Inflation
  4. Ofrivillig migration
  5. Misslyckad anpassning till klimatförändringar
Publicerad:

Redo att låna grönt

Borås Stad kan numera finansiera hållbara investeringar, genom att vända sig direkt till kapitalplacerare som vill göra skillnad för miljön. Ett grönt ramverk, antaget av Kommunstyrelsen, gör detta möjligt.

Borås Stad och dess bolag kan ta fram gröna projekt inom åtta kategorier: förnybar energi, energieffektivitet, gröna byggnader, rena transporter, klimatanpassning, hållbar hantering av vatten och avloppsvatten, förebyggande och kontroll av föroreningar samt biologisk mångfald på land och vatten.

Publicerad:

Olika skötselstrategiers effekt på skog kartlagd

Blandskog och kontinuitetsskogsbruk har flest fördelar när det kommer till att möta effekterna av klimatförändringarna. Det visar en sammanställning av forskningsläget på skogliga skötselstrategier som tagits i bruk för att möta klimatförändringar. Studien indikerar även att mycket forskning saknas om hur de svenska skogarna kan bemöta torka.

Publicerad:

Gigantiskt behov av underhåll

Enligt LRF bedriver nio av tio lantbrukare sin verksamhet längs en enskild väg. Och det är av yttersta vikt att de klarar tunga transporter och är framkomliga för både lantbruks- och skogsmaskiner, inte minst ur beredskapssynpunkt. ellan 2024–2025 ska regeringen satsa 100 miljoner på enskilda vägar.

Från LRF:s sida bedömer man att anslagen från staten skulle behöva öka med 2 miljarder kronor fram till 2033, för att inte bygga på underhållsskulden ytterligare. En siffra som inte inrymmer investeringar för klimatanpassningar, och skador orsakade av extremväder.

Publicerad:

Grön framgång i Europaparlamentet: Naturrestaureringslagen kan klubbas

FN:s klimatpanel IPCC är tydliga med att naturrestaurering är det mest kostnadseffektiva sättet att bemöta klimatförändringarna, både för att skapa bättre förutsättningar för klimatanpassning och för att skapa starkare naturliga kolsänkor. Eftersom utsläppen av växthusgaser inte minskar tillräckligt snabbt blir det ännu viktigare med en väl fungerande natur som kan lagra så mycket kol som möjligt från atmosfären.

Den 9 november 2023 enades parlamentet, rådet och kommissionen om den nya naturrestaureringslagen. Lagen handlar om att 20 procent av EU:s natur ska återställas. Enligt de nya …

Publicerad:

Stora luckor i klimatanpassningsfinansiering, enligt ny FN-rapport

Det behövs hundratals miljarder dollar varje år för att hjälpa utsatta utvecklingsländer att anpassa sig till det ökande hotet från klimatförändringarnas effekter. I en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP konstateras att finansieringen minskat, lokala initiativ förbises, att långt ifrån alla pengarna når de drabbade länderna och att finansieringen för jämställdhet och social integration är otillräcklig.

– En fortsatt utveckling i den här riktningen riskerar att sätta många fler liv i fara och miljontals människor på södra halvklotet kommer att drivas in i extrem fattigdom, säger Georgia …

Publicerad:

Skogsägare på klimatresa till framtiden

I vilket klimat kommer skogen att växa upp? Beslut ska fattas som behöver var rätt även om 50 till 100 år. Hur skyddas skogen mot uppvärmningens ovälkomna effekter i form av fler skadedjur, vinterstormar utan tjäle i marken och längre torrperioder med ökad risk för skogsbränder?

I Sveriges Radios program "Vetenskapsradion Klotet" finns ett antal inslag om klimatanpassning av skogen.

Publicerad:
År
Månad