Nyhetsarkiv

Nya skredsäkrande åtgärder längs Göta älv

Statens geotekniska institut (SGI) har beviljat cirka 28 miljoner kronor i bidrag till Ale och Lilla Edets kommuner för skredsäkrande åtgärder längs Göta älv. Ale kommun får ett bidrag om nära 21 miljoner för en del av Älvängens industriområde och Lilla Edets kommun nära 7 miljoner för att projektera åtgärder i tre områden.

Publicerad:

Ny rapport: Klimatanpassning – kostnader och finansiering

Boverket har gjort en förstudie över kostnader och finansiering kopplade till översvämningar och erosion. Den tar upp två typer av kostnader: 1) Kostnader för att klimatanpassa samhället 2) Kostnader som kan uppstå om vi inte arbetar förebyggande genom klimatanpassning, ofta uttryckt som värden som riskeras.

Publicerad:

Rapport visar: Ökad rasrisk i skogsområden

En rapport från Skogsstyrelsen visar att klimatförändringen ökar risken för ras och erosion i skogen i samband med skogsbruksåtgärder. Det kan innebära ras som skadar järnvägar, blockerar vägar eller förstör el-ledningar och fibernät. Flera åtgärder krävs nu för att minska riskerna.

Publicerad:

Victoriaslussen säkrar tillgången på dricksvatten för två miljoner människor

”Victoriaslussen” blir namnet på den nya slussanläggningen mellan Mälaren och Saltsjön. Den ska både säkra dricksvattentillgången för två miljoner människor i Stockholm och Mälardalen – och hantera ökade översvämningsrisker och höga vattenflöden i Mälaren till följd av framtida klimatförändringar.

Publicerad:

7,9 miljoner till projekt om småhusens beredskap inför klimatförändringarna

Hur förberedda är svenska småhus för att anpassa sig till klimatförändringar? Det är frågan som ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet, finansierat med 7,9 miljoner kronor av Formas, ska försöka svara på.

Publicerad:

Miljoner till forskningsprojekt inom klimatanpassning

Statens geotekniska institut (SGI) har fått medel från Formas till fyra forskningsprojekt i utlysningen Klimatanpassning av byggd miljö. SGI är huvudsökande i två av ansökningarna, och medsökande i de två andra. Projekten handlar bland annat om att ta fram en metodik för att prognosticera framtida grundvattennivåer; flexibel planering och en succesivt ändrad markanvändning i områden med risk för översvämning; skonsamma saneringsmetoder – och att öka kunskapen om hur stigande havsnivåer påverkar erosion längs den sydsvenska kusten.

Publicerad:

Prototyper för effektivisering av vattenvård

Sammanfattat resultat av projektet Vattenåtgärder gemensamt och regionalt – VÅGOR (2020 – 2021): Vatten bryr sig inte om kartgränser. För att få ett effektivt vattenvårdsarbete behöver också vi arbeta över våra geografiska och sektoriella gränser.

Publicerad:

Nytt exempel om att golfen klimatanpassar

I SMHIs senaste klimatanpassningsexempel beskrivs hur den västgötska golfklubben Lundsbrunn anlagt en ny bevattningsdamm för att minska risken för torka. Dammen bidrar även till vattenrening och biologisk mångfald. 

Publicerad:

Nya klimatscenariotjänsten lanserad

Nu har SMHI lanserat sin nya klimatscenariotjänst. Den nya tjänsten ger beslutsfattare, vidareförmedlare och allmänhet tillgång till tydlig och relevant information som underlag för sina beslut inom bland annat klimatanpassning. Underlaget till tjänsten baseras på klimatmodeller med horisontell upplösning på 12,5 km jämfört med tidigare 50 km, vilket ger mer detaljer och en bättre beskrivning av de klimatologiska processerna.

Publicerad:

Samarbete i Göteborgs Stad rustar staden för skyfall

Sju av Göteborgs Stads förvaltningar har nu skrivit under en överenskommelse om skyfall för att skydda Göteborg. Detta bland annat för att det ska bli tydligare vem som har ansvaret för olika delar av skyfallsarbetet, som till exempel planering, skötsel och kartläggning.

Publicerad:
År
Månad