Inspelning seminarium: Myndigheter presenterar gemensamma satsningar för klimatanpassning

Nu finns en inspelning av ett halvdagsseminarium där en rad myndigheter presenterar resultat från gemensamma projekt för klimatanpassning. Bland annat har verktyg och vägledningar arbetats fram som syftar till att underlätta för klimatanpassning inom olika områden.

Myndighetsnätverket för klimatanpassning bjöd in till videoseminariet som arrangerades den 26 mars.

Inspelning av seminarium där myndigheter presenterar gemensamma satsningar för klimatanpassning. Inspelningen är cirka tre timmar lång.

Myndighetsnätverket utgörs av närmare 30-talet nationella myndigheter, länsstyrelser och Sveriges kommuner och regioner. Myndigheterna i nätverket arbetar tillsammans för att stärka samhällets förmåga att hantera de positiva och negativa effekterna av klimatförändringarna. Det handlar till exempel om att samverka kring utveckling av data och kunskap, eller att arrangera gemensamma kurser. Arbetet sker i arbetsgrupper med olika teman.

Under seminariet presenterar arbetsgrupper initierade av nätverket att kort presentera sina resultat från projekt som drevs under 2020. Seminariet vänder sig till myndigheter, kommuner och andra som arbetar med klimatanpassning.

Program seminarium 26 mars

Introduktion

Pass 1 Förbättringar av ramverk och styrmedel
Gemensamhetsanläggningar för klimatanpassningsåtgärder – SGI
Vägledning för att identifiera och hantera klimatrelaterade risker i översiktsplanering – Länsstyrelsen Stockholm

Pass 2 Kunskap och verktyg
Klimatanpassningsåtgärder i kustzonen – SGU
Geodata för klimatanpassning – Metadata  – Lantmäteriet
Skog och skador på samhällsviktiga funktioner – Skogsstyrelsen
Ett helhetsperspektiv inom klimatanpassning med fallstudie Klarälvsområdet – Länsstyrelsen Värmland
Vattenuttag – nationell prioritering av informationshämtning – SGU

Pass 3 Samverkan och kompetenshöjning
Foder – säker tillgång och kvalitet i bristsituationer – SVA
Kalvar – behov av klimatanpassning vid uppfödning – SVA
Livsmedelsförsörjning – produktion och tillgång av animala livsmedel under en kris till följd av klimatförändring och extremväder – SVA
Flodpärlmusslan – nätverk kring hoten mot arter och hur dessa bör hanteras – SVA