Vatten och avlopp

Ämne
  • Vatten
  • Avloppsvatten
Vatten rinner ner i hålet i en diskho.

Förändrade nederbördsmönster och temperaturer väntas när klimatet förändras. Skyfall och perioder med långvarig torka påverkar dricksvattenförsörjningen och hanteringen av avloppsvatten.

Klimatförändringarna förväntas generellt ge ökad nederbörd i stora delar av Sverige. Ökningen är störst i norra Sverige och under vintern. För södra Sverige kan nederbörden istället minska. Skyfall kommer däremot bli vanligare och mer intensiva i hela landet, speciellt sommartid.

Ökade skyfall

De ökade skyfallen kan leda till att avloppsreningsverk tvingas brädda (släppa ut) orenat avloppsvatten oftare. Detta kan också påverka vattentäkter med ökad risk för spridning av smitta och miljöfarliga ämnen. Vid skyfall och översvämningar kan också miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen från exempelvis industriområden och deponier lakas ur. En ökad urlakning av näringsämnen, växtskyddsmedel och humus kan också förväntas. Redan idag kan man se en ökning av humus i många ytvattentäkter, vilket ställer större krav på reningen i vattenverken.

Vattentillgång

Tillgången till vatten förväntas minska i stora delar av södra Sverige, eftersom högre temperaturer gör att avdunstningen ökar. Dessutom kommer en längre växtsäsong leda till att växterna förbrukar mer vatten. Detta kan leda till ett ökat behov av bevattning inom jordbruket.

Minskad vattentillgång sommartid och ändringar i havsnivån påverkar både tillgång och kvalitet på dricksvattnet. Risken ökar också för saltvatteninträngning i vattentäkter i kustnära och låglänta områden, exempelvis i Mälaren och på Gotland. Detta tillsammans med de ökade skyfallen ger en större risk för föroreningar av våra vattentäkter.

Ledningar

Ras och skred kan skada dricksvattenledningar. Riskerna för detta kommer att öka som en effekt av det förändrade klimatet. En sådan skada kan ge stora konsekvenser med delar av samhället utan vatten i flera dagar, höga kostnader och risk för inläckage av förorenat vatten som följd. Därför behövs en strategi för att minska sårbarheten och hantera stora leveransavbrott.

Förebyggande arbeten

Ett förändrat klimat kan leda till att nya mikroorganismer sprids och med dem nya hälsorisker. Riskerna för vissa parasiter och virus är större idag än när de flesta av våra vattenverk byggdes. Dagens vattenverk är ofta byggda för att ta hand om bakterier, men inte virus och parasiter. I ett förändrat klimat behöver vi därför använda oss av annan teknik. Tänkbara åtgärder är exempelvis förstärkt råvattenskydd, kompletterande desinfektion med UV, ozon eller membranfilter.

För att också i framtiden ha en bra och säker vattenförsörjning i Sverige blir skyddet av våra vattentäkter viktigare. I de vattentäkter där de mikrobiologiska och kemiska riskerna ökar måste dessa hanteras i vattenverken.

Ledningsnäten för dagvatten kan inte ta hand om den stora vattenmängd som kommer vid ett skyfall. Vid skyfall kan dagvatten därför behöva avledas på markytan utan att orsaka skada. Detta är viktigt att tänka på vid planering av samhället.

Förändrade förutsättningar ställer nya krav på planering, rening och övervakning