Nyhetsarkiv

Fastighetsvärden för mångmiljardbelopp hotas av översvämning

Mer än var tionde svensk bor inom 500 meter från kusten eller någon av de fyra största sjöarna. Stora fastighetsvärden kan därför påverkas om havsnivån stiger med en meter eller mer. Lantmäteriet, SGU och Sjöfartsverket håller under Almedalsveckan ett gemensamt seminarium i frågan den 3 juli.

Publicerad:

Klimatinformation ska ge hållbar havsplanering

Aktuell information om pågående och kommande klimatförändringar ska nu föras in i svensk havsplanering. SMHI leder ett projekt där olika intressegrupper ska involveras i arbetet för att skapa lättanvänd information. Havsplanering är även tema för ett seminarium i Almedalen som SMHI arrangerar tillsammans med HaV och SGU den 2 juli.

Publicerad:

Rapport från klimatprojekt – hur ska vi möta klimatförändringar

Det internationella projektet CLIMATE ska öka medvetenheten om klimatförändringar, bidra till hållbara klimatanpassningsåtgärder och utforska möjligheter och praktiska lösningar mellan regioner i norra Europa. Projektet ska titta på vad som fungerar och hur det kan överföras till andra, särskilt vad gäller strategier och sätt att genomföra olika åtgärder. Härnösand är en kommun som deltar och rapporterar från arbetet.

Publicerad:

SGU ger stöd i våtmarkssatsning

SGU ska på uppdrag av Naturvårdsverket ta fram geologiska underlag och beslutsstöd till regeringens satsning på våtmarker. Länsstyrelser, kommuner och lokala aktörer i Sverige uppmuntras till att anlägga nya och restaurera befintliga våtmarker. En anledning är att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden.

Publicerad:

Gott betyg för EUs klimatanpassningswebb

EUs klimatanpassningsplattform Climate-ADAPT får goda omdömen i en utvärdering. Analysen bekräftar det ökande värdet av webben, särskilt för användare som beslutsfattare, samhällsplanerare och andra experter. Webbplattformen startade år 2012 och utvecklas kontinuerligt.

Publicerad:

Utlysning - Innovationer för ett hållbart samhälle

Hur kan vi utveckla ett mer hållbart samhälle inom områdena miljö, transport och hållbara städer? Vinnova lyser ut 70 miljoner till utvecklings- och innovationsprojekt som på ett innovativt sätt ska bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. Ansökan riktar sig till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer.

Publicerad:

Nya råd ska minska risken för ras i skogen

Klimatförändringarna väntas ge ett mer extremt väder med tätare skyfall och vintrar utan djup tjäle. Därmed ökar risken för både erosion och ras i naturen. Nu kommer Skogsstyrelsen med nya råd till skogsägaren om hur man kan minska risken för skador i branta områden som är känsliga.

Publicerad:

Plöjningsfritt jordbruk som metod i ett framtida klimat

Plöjningsfritt jordbruk är en metod som gynnar mikroorganismerna i jorden samtidigt som erosion och andra konsekvenser av ett förändrat klimat motverkas. Nu provas metoden på två skånska gårdar och beskrivs i SMHIs exempelsamling för klimatanpassning.

Publicerad:

Avhandling undersöker hur risker i städer kan minskas

En ny avhandling vid Lunds universitet undersöker hur ekosystembaserad klimatanpassning samt medborgarengagemang kan bidra till att minska risken för extrema väderhändelser i städer. Bland annat syntetiseras forskningsområdet ekosystembaserad klimatanpassning i städer och identifierar viktiga kunskapsgap. Ett ramverk presenteras för interaktion kring klimatanpassning, mellan medborgare och kommuner.

Publicerad:

Nya medel till innovationsprojekt i stadsmiljöer

System för bättre avloppsrening och hantering av vattenflöden vid sjukhus för klimatanpassning. Det är ett av de projekt som nu tilldelas pengar av Naturvårdsverket. 20 miljoner delas ut till innovationsprojekt som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

Publicerad:

År

Månad