Nyhetsarkiv

Hur påverkas sårbara grupper av klimatförändringen?

Klimatförändringen påverkar inte alla invånare på samma sätt. Ofta blir effekterna värre för grupper som redan är sårbara. En ny rapport belyser planering och beslut kring befolkningsgruppers sårbarhet för klimatförändringar i urbana områden.

Publicerad:

Lösningar för att motverka vattenbrist

Vattenbrist kan periodvis bli vanligare i framtiden. Forskare utvecklar nu ett antal tekniker för att säkra vattentillgången. Avsaltning, grundvattendammar och insamling av regnvatten är några lösningar som testas. 

Publicerad:

Bidrag för grönare städer kan sökas hos Boverket

Boverket hanterar ett nytt statligt bidrag för grönare städer. Bidraget kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker och planteringar. Ansökan öppnas den den 9 april.

Publicerad:

Rekordstor kostnad för väder och klimatrelaterade händelser

En ny rapport från Världsmeterologiska organisationen bekräftar att 2017 var ett av de tre varmaste åren, med en global medeltemperatur omkring 1,1 °C över förindustriell temperatur. De totala katastrofförlusterna från väder och klimatrelaterade händelser 2017 bedöms uppgå till 320 miljarder dollar, den största årliga summan som noterats.

Publicerad:

Klimatförändringar och elsäkerhet - ny utredning

Elsäkerhetsverket har utrett hur klimatförändringarna påverkar Sveriges elanläggningar. Temperaturökningen är inget stort problem för elanläggningarna men det kan däremot översvämningar vara. Nu finns en handlingsplan för att öka kunskapen i samhället.

Publicerad:

Så påverkas Skånes sandstränder av stigande hav och erosion – stöd för planering

I rapporten "Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet" har Länsstyrelsen Skåne beräknat hur Skånes sandstränder påverkas av stigande hav och erosion, till följd av klimatförändringarna. Resultatet har ställts samman i ett kartverktyg som ett stöd för skånska kommuner när de planerar bebyggelse och insatser mot erosion i anslutning till sandstränder.

Publicerad:

Nytt stöd för att hantera risker i förorenade områden

Vid riskbedömning och utformning av åtgärder i förorenade områden måste också hänsyn tas till ökade risker på grund av klimatförändringar. Ett nytt handläggarstöd har tagits fram för prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheteter och förorenade områden. Vägledningen har tagits fram av Miljösamverkan Sverige, där Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten deltar.

Publicerad:

Mätningar visar att antalet dagar med is har minskat

Vid Erkenlaboratoriet utanför Norrtälje studerar forskare bland annat hur klimatförändringarna påverkar sjön Erken. Mätningar sedan 40-talet visar att antalet dagar som sjön är isbelagd har minskat markant, en skillnad på nästan två månader i genomsnitt.  Det påverkar också vilka arter som finns i sjön.

Publicerad:

Grundkurs i klimat och klimatanpassning gav stöd för fortsatt arbete

Hur förändras klimatet och hur kan man arbeta med klimatanpassning? Det var frågor som belystes när SMHI arrangerade en grundkurs på området. Fyrtiotalet representanter från kommuner, länsstyrelser, myndigheter och andra aktörer deltog i kursen.

Publicerad:

Hälften av världens djurarter riskerar utrotning

Omkring hälften av växterna och djuren i världens mest artrika områden riskerar att utrotas lokalt om utsläppen fortsätter i dagens takt och jordens värms upp till 4,5 grader.Om koldioxidutsläppen kan begränsas till 2 grader enligt Parisavtalet blir effekterna mindre men fortfarande riskerar en fjärdedel av de studerade arterna att utrotas lokalt. De nya rönen publiceras under onsdagen i tidskriften Climatic Change, där bland andra forskare från WWF bidrar. 

Publicerad:

År

Månad