Nyhetsarkiv

Värmeböljor underskattas som risk enligt studie

Under värmeböljor stiger dödligheten för sårbara grupper. Forskning pekar dock på att det finns svårigheter att ta riskerna på allvar, både hos enskilda individer och hos myndigheter. Fördelarna med att klimatanpassa för värmeböljor är bland annat att de är enkla att förutsäga, det är relativt kostnadseffektiva och enkla att åtgärda.

Publicerad:

Återställning av vattendrag minskar risken för översvämning

Återställning av vattendrag till sin naturliga bäckmiljö minskar bland annat risken för översvämning och gynnar den biologiska mångfalden. 304 vandringshinder har återställts i Norrbotten och Västerbottens län vilket beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad:

Intressekonflikt kring vattenanvändning kan öka

Industrin svarar för två tredjedelar av Sveriges totala vattenanvändning, medan hushållen använder drygt tjugo procent. Dagens Industri belyser i en artikel hur intressena kan ställas mot varandra när risken för vattenbrist sannolikt ökar.

Publicerad:

Dyrare lån i utvecklingsländer på grund av klimatförändringar

De 20 länder som är mest utsatta för klimatförändringarna betalar högre ränta på sina lån, eftersom finansmarknaden vill ha kompensation för klimatrelaterade risker. Dessa länder väntas behöva betala uppemot 168 miljarder dollar i extra räntekostnad på grund av sin utsatthet för klimatet under de kommande tio åren, skriver Aktuell Hållbarhet.

Publicerad:

Forskning om gröna obligationer

Marknaden för gröna obligationer har växt explosionsartat och investerare efterfrågar gröna projekt i allt högre grad. I dagsläget saknas dock ett gemensamt nordiskt ramverk för gröna obligationer, vilket nu ska studeras i ett nytt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet.

Publicerad:

Projekt inom hållbara livsstilar finansieras

20 projekt får pengar i satsning på smarta, hållbara städer. Odlingssystem i industriområden och hållbara urbana livsstilar genom nudging. Det är exempel på frågor som fokuseras i de projekt som nu beviljats finansiering inom programmet Viable Cities, som är en gemensam satsning mellan Energimyndigheten, Vinnova och Formas och koordineras av KTH.

Publicerad:

Inbjudan till användarforum för klimatanpassad havsplanering

Arbetar du med havsplanering eller samhällsplanering i en kustkommun eller kustlänsstyrelse? Då är du välkommen att delta i ett användarforum för att utveckla den svenska havsplaneringen med aktuell information om den pågående klimatförändringen.

Publicerad:

Nytt expertråd ska utvärdera arbetet med klimatanpassning

Regeringen vidtar flera viktiga åtgärder som en del i arbetet med klimatanpassningsstrategin. Bland annat inrättar regeringen ett nationellt expertråd vid SMHI, beslutar en förordning som reglerar myndigheters skyldighet att arbeta med klimatanpassning och utfärdar lagändringar som förstärker klimatanpassningsarbetet i kommunerna.

Publicerad:

Fastighetsvärden för mångmiljardbelopp hotas av översvämning

Mer än var tionde svensk bor inom 500 meter från kusten eller någon av de fyra största sjöarna. Stora fastighetsvärden kan därför påverkas om havsnivån stiger med en meter eller mer. Lantmäteriet, SGU och Sjöfartsverket håller under Almedalsveckan ett gemensamt seminarium i frågan den 3 juli.

Publicerad:

Klimatinformation ska ge hållbar havsplanering

Aktuell information om pågående och kommande klimatförändringar ska nu föras in i svensk havsplanering. SMHI leder ett projekt där olika intressegrupper ska involveras i arbetet för att skapa lättanvänd information. Havsplanering är även tema för ett seminarium i Almedalen som SMHI arrangerar tillsammans med HaV och SGU den 2 juli.

Publicerad:

År

Månad