Gemensamma anläggningar

Pröva gemensamma anläggningar

På liknande sätt som Miljöbalken och Plan- och bygglagen ger Anläggningslagen utgångspunkter för att pröva tillkomsten av anläggningar. Men poängen med denna prövning är att bedöma förutsättningarna för att ha en gemensam anläggning för flera fastigheter. Det innebär att några fastighetsägare kan tvinga andra att vara medansvariga för anläggningen.
Anläggningslag (1973:1149) (Sveriges riksdag)

Förutsättningarna för att tvinga fram en gemensam anläggning är att anläggningen är av väsentlig betydelse för fastigheterna och nyttan måste överstiga kostnaderna. Den ska lokaliseras så att minsta möjliga intrång uppkommer utan oskälig kostnad. Om fastighetsägare eller andra berörda motsätter sig anläggningen och har beaktansvärda skäl för detta, så kan anläggningen inte tvingas fram.

Lantmäteriet prövar ansökan om gemensamhetsanläggning.
Gemensamhetsanläggningar (Lantmäteriet)

Sköta gemensamma anläggningar

En gemensam anläggning kan skötas av deltagarna själva om alla är överens om hur det ska gå till. Annars kan en förening bildas för uppgiften och då bestämmer styrelsen om skötseln.

Lantmäteriet prövar bildandet av samfällighetsförening.
Samfälligheter (Lantmäteriet)