Särskilt för kulturvärden


Kulturminneslagen har både till uppgift att främja vårt gemensamma ansvar att vårda vår kulturmiljö och att styra prövningen av situationer då vissa kulturvärden påverkas.

Om anläggande av till exempel vallar berör fornlämningar, prövar länsstyrelsen hur bygget kan genomföras med hänsyn till kulturvärdena.
Kulturmiljölag (1988:950) (Sveriges riksdag)