Exempel på klimatanpassning

Samhället kan anpassas till ett förändrat klimat på många sätt. Här bjuder vi på ett axplock! Bläddra runt bland våra exempel och inspireras. Exemplen finns ofta i en kortare och en längre variant. Sökfunktionen hjälper dig att hitta vad du letar efter.

Gröna obligationer finansierar klimatanpassning

Animerad bild grädsiluett med stad bakom

Göteborgs Stad arbetar med gröna obligationer för att finansiera olika typer av investeringar. Klimatanpassningsprojekt kan handla om upprustning och utbyte av vattenledningar, pumpstationer och reningsverk.

Höstvete i Jämtland

Areella näringarVegetationsperiod
veteax i närbild

Ett varmare klimat kan skapa nya möjligheter.  I Jämtland börjar nu allt fler lantbrukare så vete på hösten, som komplement till vårsådda grödor. Höstvetet ger bland annat högre avkastning och jämnare arbetsbelastning under året

Värmekartering i Solna

Vård och hälsaVärmebölja
karta med markerade fält för värmeöar

En kartläggning i Solna visar var det finns risk att bli för varmt, med fokus på platser där riskgrupper som förskolebarn och äldre vistas. Mer grönska kan vara en av de viktigaste åtgärderna för att skapa svalka under värmeböljor.

Fjälleder i Jämtland klimatsäkras

Areella näringarNaturmiljö och ekosystem
skidåkare på skidled

Klimatförändringen är påtaglig i fjällen och kan riskera fjällsäkerheten. Nu rustas det statliga ledsystemet successivt. Förstärkta hängbroar och omdragna sträckningar är några exempel på hur fjälleder klimatanpassas i Jämtland.

Utbildning för kyrkans fastigheter

KulturarvLuftfuktighetNollgenomgångarVärmeböljaÖversvämning
Visby domkyrka inbäddad i grönska

Många kyrkobyggnader är redan idag starkt påverkade av klimatförändringen. För att minska sårbarheten har Svenska kyrkan satsat på en digital utbildning om klimatanpassning, som ett stöd för församlingarnas och pastoratens löpande verksamhet.

Säkrad el för fotbollsarena

EnergiVattenståndÖversvämning
Ny byggnad för el

Halmstads arena för bland annat elitfotboll riskerar att svämmas över. Särskilt känsliga är arenans elrum och ställverk som försörjer anläggningen med ström. Lösningen blev att flytta hela ställverket till en ny byggnad på högre nivå, en bit utanför arenan.

Handlingsplan som stöd för klimatanpassning

Person promenerar i skogen

En handlingsplan för klimatanpassning kan ge god vägledning för att rusta sin verksamhet för ett klimat i förändring. Det kan bland annat innebära att förebygga skador. Skogsstyrelsen är en organisation som tagit fram en handlingsplan med riktlinjer för hela skogssektorn.

Ökad brandrisk - så stärks beredskapen

KrisberedskapBrand
två brandbilar skogsbrand bakgrund

I ett varmare klimat ökar risken för bränder i skog och mark. I spåren av de senaste svåra bränderna är beredskapen förstärkt, bland annat med mer utrustning för släckning. Andra satsningar är bättre prognoser, breddad utbildning och samverkan mellan olika aktörer.

Bolagets klimatanalys vägleder för investeringsbeslut

Försäkring och finans
Husfasad med parkmiljö

Allt fler företag lyfter in klimatfrågor i sitt ordinarie arbete. En start kan vara att analysera hur klimatförändringen påverkar den egna verksamheten. För fastighetsbolaget Castellum ger klimatanalysen viktig vägledning, exempelvis inför beslut om olika typer av investeringar.

Golfklubben byggde bevattningsdamm

Naturmiljö och ekosystemTorka
halvfylld vattendamm

I takt med ett varmare klimat utmanas golfsporten kanske framför allt av ökade problem med torka. Den västgötska golfklubben Lundsbrunn satsade på att anlägga en ny bevattningsdamm, som även bidrar till vattenrening och biologisk mångfald.

Samhällssektorer
Klimateffekter