fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter

Nyheter

04 augusti 2022

Rättvisa klimatanpassningsåtgärder

Klimatförändringarna påverkar alla, men utsatta grupper såsom äldre, barn, låginkomstgrupper och personer med hälsoproblem drabbas hårdast. Europeiska miljöbyrån (EEA) har tittat på hur man kan hantera ojämlikheter genom en rättvis anpassning till klimatförändringen. Ta del av EEAs briefing "Towards just resilience"

27 juli 2022

Hur påverkas framtidens vindkraft av klimatförändringen?

Hur påverkar ett varmare klimat framtidens vindresurser och hur påverkar det vindkraftsproduktionen? Svaret på de frågorna är viktiga för vindkraftsindustrin och för att fatta beslut om framtidens energiproduktion. I ett pågående projekt använder forskare klimatmodeller för att analysera vindresurser för olika klimatscenarion.

21 juli 2022

Uppdrag till MSB för stärkt klimatberedskap vid skyfall

Samhällets klimatberedskap vid extrema skyfall ska stärkas. Därför ger regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att skapa förutsättningar så att kommuner och fastighetsägare bättre kan identifiera särskilda riskområden vid skyfall och därmed öka sin beredskap för extrema skyfall. MSB ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2023.

 

Aktuellt

 
 
 
 

Nyheter

04 augusti 2022

Rättvisa klimatanpassningsåtgärder

Klimatförändringarna påverkar alla, men utsatta grupper såsom äldre, barn, låginkomstgrupper och personer med hälsoproblem drabbas hårdast. Europeiska miljöbyrån (EEA) har tittat på hur man kan hantera ojämlikheter genom en rättvis anpassning till klimatförändringen. Ta del av EEAs briefing "Towards just resilience"

27 juli 2022

Hur påverkas framtidens vindkraft av klimatförändringen?

Hur påverkar ett varmare klimat framtidens vindresurser och hur påverkar det vindkraftsproduktionen? Svaret på de frågorna är viktiga för vindkraftsindustrin och för att fatta beslut om framtidens energiproduktion. I ett pågående projekt använder forskare klimatmodeller för att analysera vindresurser för olika klimatscenarion.

21 juli 2022

Uppdrag till MSB för stärkt klimatberedskap vid skyfall

Samhällets klimatberedskap vid extrema skyfall ska stärkas. Därför ger regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att skapa förutsättningar så att kommuner och fastighetsägare bättre kan identifiera särskilda riskområden vid skyfall och därmed öka sin beredskap för extrema skyfall. MSB ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2023.

 

Aktuellt